Gabapentin ratiopharm (afskráð)

Flogaveikilyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Gabapentín

Markaðsleyfishafi: Ratiopharm | Skráð: 1. mars, 2012

Gabapentín er flogaveikilyf. Flogaveiki getur orsakast af heilaskaða eða gengið í erfðir. Margar undirtegundir flogaveiki hafa verið skilgreindar eftir einkennum sem fylgja flogunum og breytingum sem verða á heilastarfsemi á meðan þau ganga yfir. Einkenni flogaveiki stafa af óeðlilega mikilli virkni taugafrumna í heila og hárri tíðni taugaboða. Breytingarnar geta verið bundnar við lítinn hluta heilans (hlutaflog) eða náð yfir stóran hluta hans (alflog). Verkunarháttur gabapentíns er ekki að fullu skýrður en lyfið er notað eitt og sér við hlutaflogum eða sem viðbótarmeðferð við hlutaflogum þegar önnur lyf hafa ekki gefið viðunandi árangur. Auk þess er lyfið notað gegn taugaverkjum, eins og á við mörg önnur flogaveikilyf.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Hylki til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir og börn eldri en 12 ára, við flogaveiki: 900-3600 mg á dag. Börn 6-12 ára, við flogaveiki: Skammtar eru háðir líkamsþyngd. Fullorðnir, við taugrænum verkjum: 900-3600 mg á dag. Hylkin gleypist heil með vatnsglasi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Einstaklingsbundið.

Verkunartími:
Misjafn eftir ástandi sjúklings.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við eða undir stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ef fleiri en einn skammtur gleymast í röð skaltu hafa samband við lækni. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hætta skal töku lyfsins hægt og rólega í samráði við lækni þar sem sjúkdómseinkenni geta aftur komið fram þegar töku lyfsins hættir, sérstaklega ef skammtar eru ekki minnkaðir smám saman.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið tekinn, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Langtímanotkun:
Lyfið getur verið ávanabindandi. Þeir sem hafa sögu um misnotkun eða ávanabindingu gagnvart lyfjum skulu hafa samband við lækni.


Aukaverkanir

Aukaverkanir eru algengar við meðferð flogaveikilyfja. Aukaverkanirnar eru yfirleitt vægar og ganga venjulega yfir á 2 vikum.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukin eða minnkuð matarlyst        
Áverkar af völdum slysa        
Breytt húðskyn        
Getuleysi        
Gula        
Háþrýstingur        
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir      
Hósti og nefrennsli        
Höfuðverkur, svimi, þreyta        
Krampar, skjálfti, ósamhæfðar hreyfingar        
Meltingartruflanir, kviðverkir, vindgangur        
Minnis- og taltruflanir        
Munnþurrkur, sár í munni        
Mæði        
Ósjálfráðar augnhreyfingar og sjóntruflanir        
Svefnleysi, svefnhöfgi        
Sýkingar        
Útbrot, kláði        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    
Þrymlabólur        
Þunglyndi        
Þyngdaraukning, bjúgur        
Taugaveiklun, kvíði, skapbreytingar        
Minnkun viðbragða        
Vandamál í tönnum og tannholdi        
Ógleði, uppköst, niðurgangur, hægðatregða        
Verkir, almenn vanlíðan, hiti        

Milliverkanir

Ef sýrubindandi lyf eru gefin samtímis gabapentíni minnkar nýting þess. Því er æskilegt að taka lyfið u.þ.b. 2 klst. eftir að sýrubindandi lyf er tekið.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú hefur átt við áfengis- eða vímuefnavandamál að stríða.

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Flogaveiki: Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára. Taugrænir verkir: Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Auk þeirra áhrifa sem flogaveikin hefur sjálf, getur lyfið skert athygli og viðbragðsflýti og þar með aksturshæfni. Ekki aka bíl meðan lyfið er tekið.

Áfengi:
Eykur sljóvgandi áhrif lyfsins og því á ekki að neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.