Adcirca

Þvagfæralyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Tadalafíl

Markaðsleyfishafi: Eli Lilly | Skráð: 1. desember, 2010

ADCIRCA inniheldur virka efnið tadalafil og er notað til meðferðar við háþrýstingi í lungnaslagæðum hjá fullorðnum. Það tilheyrir flokki lyfja sem eru kölluð fosfódíesterasahemlar af gerð 5 (PDE5) sem hjálpa lungnaæðum að slaka á og bæta þannig blóðflæði til lungna. Afleiðingin er bætt líkamleg áreynslugeta. Lyfið er ætlað til notkunar á sjúkrahúsum en er á lista SÍ yfir S-merkt lyf til notkunar utan heilbrigðisstofnana og fæst því afgreitt með niðurgreiðslu í apótekum að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Ráðlagður dagsskammtur er 40 mg (2x20 mg) tekinn einu sinni á dag með eða án matar.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Um 30 mín.

Verkunartími:
Allt að 36 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu skammtinn eins fljótt og þú manst eftir því ef liðnar eru innan við 8 klukkustundir frá því að þú hefðir átt að taka skammtinn. EKKI taka tvöfaldan skammt í stað skammts sem gleymst hefur að taka.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta að taka töflurnar nema læknirinn hefur sagt til um það.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef þú eða einhver annar tekur fleiri töflur en mælt er fyrir um, látið lækninn vita eða farið samstundis á sjúkrahús, taktu lyfjapakkningarnar með þér. Hafið samband við eitrunarmiðstöð LSH í síma 543 2222.

Langtímanotkun:
Engin þekkt alvarleg vandamál.


Aukaverkanir

Aukaverkanir eru yfirleitt tímabundnar og vægar. Algengustu aukaverkanirnar eru höfuðverkur og meltingartruflanir, sem koma fyrir í meira en 10% tilfella.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Bakverkur eða vöðvaverkur        
Hjartsláttarónot        
Hjartsláttartruflanir, hraður hjartsláttur      
Höfuðverkur, svimi        
Langvarandi stinning      
Meltingartruflanir, kviðverkir        
Nefstífla        
Roði eða hitatilfinning í andliti        
Sjónskerðing    
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    
Vélindabakflæði        
Yfirlið        

Milliverkanir

Greipaldinsafi getur haft áhrif á lyfið og skal því ekki drekka hann samhliða töku lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • þú sért með blóðsjúkdóm
  • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
  • þú sért með óeðlilegan getnaðarlim
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með mænuskaða eða annan sjúkdóm í miðtaugakerfi
  • þú hafir fengið grindarholsáverka

Meðganga:
Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum áður en lyfið er notað. Ekki taka ADCIRCA á meðgöngu nema það sé nauðsynlegt og þú hefur rætt það við lækninn.

Brjóstagjöf:
Ekki hafa barn á brjósti meðan á töku taflnanna stendur þar sem ekki er vitað hvort lyfið berst yfir í brjóstamjólk hjá mönnum. Leitið ráða hjá lækni eða lyfjafræðingi áður en lyf eru tekin meðan á þungun stendur eða ef þú ert með barn brjósti.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið svima. Óráðlegt er að aka bíl fyrr en áhrif lyfsins eru liðin hjá.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins. Áfengi getur þó dregið úr kyngetu.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Sjúklingar sem fá langvarandi stinningu sem varir í 4 klst. eða lengur eiga að hafa strax samband við lækni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.