Lanser

Lyf við sársjúkdómi | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Lansóprazól

Markaðsleyfishafi: Actavis

Virka efnið lansóprazól dregur úr myndun á magasýru. Það er notað við sársjúkdómi í maga og skeifugörn og bólgu í vélinda vegna bakflæðis magasýru. Það er einnig notað ásamt sýklalyfjum við sýkingu af völdum bakteríunnar Helicobacter pylori. Ef ekki tekst að uppræta Helicobacter-sýkingu veldur hún endurteknum magasárum, en til þess að vinna á bakteríunni þarf bæði sýklalyf og lyf sem draga úr magasýruframleiðslu. Lansóprazól hindrar losun magasýru úr sýrumyndandi frumum og dregur með því úr framleiðslu magasýru. Aukaverkanir lyfsins eru fátíðar og fæstar þeirra eru alvarlegar.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Sýruþolin hylki til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
15-30 mg á dag. Hylkin gleypist heil með vatnsglasi a.m.k. 30 mín fyrir mat. Má hvorki tyggja þau né mylja. Hylkin má opna, blanda út í safa eða vatn og drekka.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Áhrif á losun magasýru: 2 klst.

Verkunartími:
Um 24 klst. eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Einkenni sjúkdómsins geta aftur komið fram þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða. Meta skal árangur meðferðarinnar reglulega.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru höfuðverkur og óþægindi frá meltingarvegi, s.s. niðurgangur, ógleði og uppköst. Þessar aukaverkanir verða þó sjaldan til þess að hætta þurfi meðferð með lyfinu.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula        
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir      
Höfuðverkur, svimi        
Kviðverkir, særindi í hálsi eða munni        
Munnþurrkur        
Niðurgangur, hægðatregða og meltingartruflanir        
Ógleði og uppköst        
Útbrot, kláði        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    
Þreyta        

Milliverkanir

Lyfið skal taka a.m.k. 1 klst. eftir gjöf sýrubindandi lyfja. Jóhannesarjurt getur dregið úr áhrifum lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með skerta lifrarstarfsemi

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið svima og svefntruflunum. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Getur ert magaslímhúð. Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.