Mindiab

Sykursýkilyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Glípízíð

Markaðsleyfishafi: Pfizer | Skráð: 1. júlí, 1990

Mindiab inniheldur virka efnið glípízíð og er notað við sykursýki. Sykursýki stafar af skorti á insúlíni (tegund I, insúlínháð sykursýki) eða minnkuðum áhrifum þess (tegund II, insúlínóháð sykursýki). Insúlín er hormón sem myndast í briskirtli og er nauðsynlegt til þess að sykur í blóði komist inn í frumur þar sem hann nýtist sem orkugjafi. Verkunarmáti glípízíðs er að auka framleiðslu insúlíns í briskirtli og hugsanlega einnig að auka áhrif insúlíns á vefi líkamans. Það hefur áhrif á sykursýki af tegund II, en ekki á insúlínháða sykursýki. Glípízíð er aðeins notað ef breytt mataræði hefur ekki haft áhrif á gang sjúkdómsins. Alvarlegar aukaverkanir af völdum glípízíðs eru sjaldgæfar. Helsti galli þess er sá að í stórum skömmtum getur það valdið of mikilli lækkun á blóðsykri, sem leiðir til alvarlegs ástands. Óreglulegar máltíðir, mikil áreynsla og neysla áfengis auka hættuna á þessu.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
2,5-15 mg á dag. Takist með fyrstu máltíð dagsins.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
30 mín.

Verkunartími:
24 klst. eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Breytt mataræði og minnkuð sykurneysla er hluti af meðferð.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu skammtinn fyrir næstu máltíð nema að þá sé kominn tími á næsta skammt. Ef þú átt að taka annan skammt fyrir næstu máltíð skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Sykursýki getur versnað þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafðu strax samband við lækni. Einkenni um lágan blóðsykur eru aukin svitamyndun, hungurtilfinning, hraður hjartsláttur, sjóntruflanir, sljóleiki, rugl, höfuðverkur, kuldatilfinning eða uppköst. Fylgdu fyrirmælum læknis um viðbrögð við of lágum blóðsykri. Ef sjúklingur missir meðvitund skal leita neyðarhjálpar þegar í stað.

Langtímanotkun:
Engin sérstök vandamál. Vegna sykursýkinnar er þó æskilegt að fylgjast reglulega með sykri í blóði eða þvagi. Einnig getur þurft að fylgjast með sjón og lifrar-, nýrna- og hjartastarfsemi.


Aukaverkanir

Allt að 12% þeirra sem taka lyfið finna fyrir einhverjum aukaverkunum. Algengustu aukaverkanir lyfsins eru óþægindi í meltingarvegi en þær eru skammtaháðar og oftast verstar í upphafi meðferðar en mildast með tímanum. Lyfið getur valdið of mikilli lækkun á blóðsykri. Einkenni um lágan blóðsykur eru aukin svitamyndun, hungurtilfinning, hraður hjartsláttur, sjóntruflanir, sljóleiki, rugl, höfuðverkur, kuldatilfinning eða uppköst.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula        
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir      
Kviðverkir, niðurgangur        
Of lágur blóðsykur        
Ógleði        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    

Milliverkanir

Aukin hætta er á of mikilli lækkun blóðsykurs ef lyfið er tekið samtímis öðrum blóðsykurslækkandi lyfjum. Náttúrulyfið Jóhannesarjurt getur haft áhrif á virkni lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Aukin hætta er á aukaverkunum. Minni skammtar eru notaðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni en ef merki eru um of lágan blóðsykur ætti ekki að stjórna ökutæki.

Áfengi:
Getur valdið lækkun á blóðsykri. Einkenni um lækkaðan blóðsykur líkjast að sumu leyti áhrifum áfengis, en það minnkar líkur á því að einkennin þekkist og að rétt sé brugðist við þeim. Sjúklingar sem nota lyfið ættu því ekki að neyta áfengis.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.