Segluromet

Sykursýkilyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Metformín Ertugliflozin

Markaðsleyfishafi: Merck Sharp & Dohme | Skráð: 1. apríl, 2019

Segluromet er sykursýkislyf en sykursýki stafar annars vegar af skorti á insúlíni (tegund I, insúlínháð sykursýki) eða hins vegar að líkaminn framleiðir ekki nægilega mikið af insúlínu, minnkuð áhrifum insúlíns eða líkaminn gæti verið að framleiða of mikinn sykur (glúkósa) (tegund II, insúlínóháð sykursýki). Insúlín er hormón sem myndast í briskirtli og þarf að vera til staðar í líkamanum til þess að sykur í blóði komist inn í frumur þar sem hann nýtist sem orkugjafi. Segluromet inniheldur virku innihaldsefnin ertugliflozin og metformin og er lyfið notað við sykursýki af tegund II. Ertugliflozin tilheyrir flokki SGLT2-hemla sem hindrar að glúkósi sé tekinn aftur inn í blóðrásina úr nýrunum og eykur þannig útskilnað glúkósa úr líkamanum með þvagi. Ef glúkósi hleðst upp í blóðinu getur það haft alvarlegar afleiðingar í för eins og hjartasjúkóma, nýrnasjúkdóma og blindu. Metformín eykur áhrif insúlíns á vefi líkamans, minnkar sykurnýmyndun í lifur og upptöku sykurs úr þörmum. Í venjulegum skömmtum sjást áhrif þess á blóðsykur, en aðeins hjá sykursjúkum og ekki heilbrigðum. Ein af aukaverkunum metformíns er að draga úr matarlyst, sem er æskilegt í þeim tilfellum þegar sjúklingar eru of þungir. Blóðfita og kólesteról í blóði getur líka minnkað þegar metformín er tekið og kemur sér líka vel fyrir þennan sjúklingahóp.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir: 1 tafla 2svar á dag með máltíðum.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Innan 1 klst. Jafnvægi næst eftir 4-6 daga notkun.

Verkunartími:
8-12 klst. Verkun frá ertugliflozin varir lengur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Breytt mataræði og minnkuð sykurneysla er hluti af meðferð.

Geymsla:
Geymist við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú mannst eftir því en ef stutt er í næsta skammt skal sleppa þeim skammti sem gleymdist. Ekki taka 2 skammta af lyfinu á sama tíma.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni. Blóðsykurinn getur hækkað ef þú hætti að taka inn lyfið.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafðu samband við lækni eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222) í öllum tilfellum. Ef sjúklingur missir meðvitund skal leita neyðarhjálpar.

Langtímanotkun:
Fylgjast þarf með magni B12-vítamíns í blóði árlega þar sem lyfið getur dregið úr nýtingu þess úr fæðu. Vegna sykursýkinnar er einnig æskilegast að fylgjast reglulega með sykri í blóði eða þvagi. Einnig getur þurft að fylgjast með sjón og lifrar-, nýrna- og hjartastarfsemi. Láttu lækni og tannlækni vita að þú takir lyfið fyrir aðgerð.


Aukaverkanir

Einkenni frá meltingarvegi eins og ógleði, uppköst, niðurgangur, kviðverkir og lystarleysi eru yfirleitt verstar í upphafi meðferðar en mildast með tímanum. Ef meðferð er hafin með litlum skömmtum, sem eru smám saman auknir, og lyfið er tekið með mat þolist það betur. Sjaldgæft er að hætta þurfi notkun lyfsins vegna aukaverkana. Einkenni frá meltingarvegi sem og sveppasýking á kynfærum kvenna eru algengustu aukaverkanirnar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Breyting á bragðskyni        
Meltingartruflanir, ógleði, uppköst, lystarleysi og kviðverkir        
Of lágur blóðsykur        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    
Ógleði, uppköst, lystarleysi, kviðverkur, óhóflegur þorsti, öndunarerfiðleikar, ringlun, óeðlileg þreyta eða syfja.    
Sveppasýking á kynfærum.        
þorsti, aukið þvaglát.        
Breytingar á blóðfitu.        
Aukið þvagefni í blóði        
B12 vítamínskortur        
Vökvaskortur: munnþurrkur, svimi, slappleiki, yfirlið.      

Milliverkanir

Samhliða notkun með insúlíni eða öðrum lyfjum sem örva losun insúlíns úr brisi getur aukið hættu á blóðsykurfalli. Því gæti þurft að minnka skammta ef lyfin eru notuð saman. Sykursterar (bæði til inntöku og útvortis notkunar) og þvagræsilyf valda hækkun á blóðsykri. Því þarf að fylgjast oftar með blóðsykrinum þegar þau eru notuð til meðferðar samhliða lyfinu.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi
  • þú hafir fengið hjartabilun
  • þú neytir áfengis í miklum mæli
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú eigir tilhneigingu til að fá sveppasýkingu
  • þú sért með insúlínháða sykursýki (sykursýki af gerð 1)

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum. Lyfið á ekki að nota á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort ertugliflozin berst í brjóstamjólk en metformin berst í brjóstamjólk. Ekki nota lyfið meðan á brjóstagjöf stendur.

Börn:
Lyfið er ekki ætlarð börnum.

Eldra fólk:
Nota skal lyfið með varúð hjá eldra fólki þar sem þau eru líklegri til að hafa skerta nýrnastarfsemi eða skert blóðrúmmál. Takmörkuð reynsla hjá 75 ára og eldri.

Akstur:
Sé lyfið tekið samhliða insúlíní eða annarra lyfja sem örva seytingu insúlíns er aukin hætta á blóðsykursfalli. Einkenni gæti verið skjálfti og breyting á sjón og gæti það haft áhrif á hæfni til aksturs. Ekki aka fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Getur valdið lækkun á blóðsykri. Einkenni um lækkaðan blóðsykur líkjast að sumu leyti áhrifum áfengis en það minnkar líkur á því að einkennin þekkist og að rétt sé brugðist við þeim. Sjúklingar sem nota lyfið ættu ekki að neyta áfengis.

Íþróttir:
Leyfti við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.