Sitagliptin Sandoz

Sykursýkilyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Sitagliptín

Markaðsleyfishafi: LEK Pharmaceuticals | Skráð: 26. mars, 2021

Sitagliptin Sandoz inniheldur virka efnið sitagliptin sem tilheyrir flokki lyfja sem kallast DPP-4 hemlar (dipeptidyl peptidasa 4 hemlar) og lækka blóðsykursgildi hjá fullorðnum sjúklingum með sykursýki af tegund 2. Í meltingarvegi líkamans eru ákveðin hormón (m.a. GLP-1 og GIP) sem taka þátt í stjórnun á jafnvægi blóðsykurs í líkamanum. Þau stuðla að aukinni insúlínframleiðslu og losun insúlíns úr briskirtli og minni framleiðslu á glúkósa í lifrinni. Heildaráhrifin eru aukin upptaka á sykri úr blóði inn í frumur líkamans. Í líkamanum er efni sem heitir dipeptíl peptíðasi-4 (DPP-4) en þetta efni brýtur þessi hormón niður og dregur þannig úr áhrifum þeirra og hækkar blóðsykur. Blóðsykurslækkandi verkun sitagliptíns felst í því að hindra DPP-4 og hjálpa til við auka insúlínmagn sem líkaminn framleiðir eftir máltíð og dregur úr magni sykurs sem líkaminn framleiðir sjálfur. Læknirinn hefur ávísað lyfinu til aðstoðar við lækkun blóðsykurs sem er of hár vegna sykursýki af tegund 2. Lyfið má nota eitt sér eða samhliða tilteknum blóðsykurslækkandi lyfjum (insúlíni, metformini, sulphonylurealyfi eða glitazonlyfi), sem þú gætir nú þegar verið að taka við sykursýki, ásamt sérstakri mataræðis- og líkamsþjálfunaráætlun. Hvað er sykursýki af tegund 2? Við sykursýki af tegund 2 framleiðir líkaminn ekki nægilegt insúlín og það insúlín sem líkaminn framleiðir hefur ekki fulla virkni. Líkaminn getur líka myndað of mikinn sykur. Við það hækkar blóðsykurinn (glúkósi). Þetta getur leitt til alvarlegs heilsufarsvanda, til dæmis hjartasjúkdóma, nýrnasjúkdóma, blindu og aflimunar.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Filmuhúðaðar töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Ráðlagður dagskammtur er 100 mg af sitagliptini einu sinni á sólarhring. Ef lyfið er notað samhliða öðrum lyfjum við sykursýki gæti þurft að lækka skammtinn af þeim lyfjum til að draga úr hættu á blóðsykursfalli.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Ekki að fullu þekkt.

Verkunartími:
A.m.k. 24 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Breytt mataræði og minnkuð sykurneysla er hluti af meðferð.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Sykursýki getur versnað þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafðu samband við lækni í öllum tilfellum. Ef sjúklingur missir meðvitund skal leita neyðarhjálpar.

Langtímanotkun:
Takmörkuð reynsla er af langtímanotkun lyfsins. Vegna sykursýkinnar er æskilegt að fylgjast reglulega með sykri í blóði eða þvagi. Einnig getur þurft að fylgjast með sjón og lifrar-, nýrna- og hjartastarfsemi.


Aukaverkanir

STÖÐVIÐ notkun Sitagliptin Sandoz og hafið tafarlaust samband við lækninn ef vart verður við einhverjar af eftirfarandi alvarlegum aukaverkunum: verulegir og langvarandi kviðverkir (magasvæði) sem gætu leitt út í bakið með eða án ógleði og uppkasta, þar sem þetta gætu verið merki um brisbólgu. Ef þú færð alvarleg ofnæmisviðbrögð (tíðni ekki þekkt), m.a. útbrot, ofsakláða, blöðrur í húð/húðflögnun og þrota í andliti, vörum, tungu og hálsi, sem getur valdið öndunar- eða kyngingarerfiðleikum skaltu hætta að nota lyfið og hringja tafarlaust í lækninn. Hugsanlegt er að læknirinn ávísi þér lyfi við ofnæminu og öðru lyfi við sykursýkinni. Lyfið getur valdið of mikilli lækkun á blóðsykri. Einkenni um lágan blóðsykur eru aukin svitamyndun, hungurtilfinning, hraður hjartsláttur, sjóntruflanir, sljóleiki, rugl, höfuðverkur, kuldatilfinning eða uppköst.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Bjúgur í fótum          
Eymsli í koki          
Hægðatregða          
Höfuðverkur          
Nefstífla eða nefrennsli          
Ógleði, vindgangur          
Slitgigt          
Sýking í efri öndunarvegi          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Verkir í höndum og fótum          
Lágur blóðsykur          

Milliverkanir

Þegar lyfið er tekið samtímis sykursýkilyfjum af flokki súlfónýlúrealyfja eða insúlíni þá getur það valdið of mikilli blóðsykurslækkun.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með nýrnasjúkdóm
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með eða hefur fengið brisbólgu
  • þú ert með gallsteina, áfengissýki eða mjög há þríglýseríðgildi í blóði
  • þú ert með sykursýkisketónblóðsýringu

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir. Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá fólki eldra en 75 ára.

Akstur:
Lyfið getur valdið sljóleika og svima. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Getur valdið lækkun á blóðsykri. Einkenni um lækkaðan blóðsykur líkjast að sumu leyti áhrifum áfengis en það minnkar líkur á því að einkennin þekkist og að rétt sé brugðist við þeim. Sjúklingar sem nota lyfið ættu því ekki að neyta áfengis.

Íþróttir:
Leyfti við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.