Steglatro

Sykursýkilyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Ertugliflozin

Markaðsleyfishafi: Merck Sharp & Dohme | Skráð: 1. janúar, 2019

Steglatro inniheldur virka innihaldsefnið ertugliflozin og er sykursýkislyf. Sykursýki stafar af skorti á insúlíni annars vegar (tegund I, insúlínháð sykursýki) eða hins vegar líkaminn framleiðir ekki nægilega mikið af insúlínu eða minnkuð áhrifum insúlíns (tegund II, insúlínóháð sykursýki). Einnig gæti líkaminn verið að framleiða of mikinn sykur (glúkósi). Ef glúkósi hleðst upp í blóðinu getur það haft alvarlegar afleiðingar í för eins og hjartasjúkóma, nýrnasjúkdóma og blindu. Steglatro er notað við sykursýki af tegund II og tilheyrir flokki SGLT2-hemla sem hindrar að glúkósi sé tekinn aftur inn í blóðrásina úr nýrunum og eykur þannig útskilnað glúkósa úr líkamanum með þvagi. Lyfið er bæði notað sem einlyfjameðferð við sykursýki og sem viðbót með öðrum sykursýkislyfjum þegar aðrar meðferðir hafa ekki dugað til að bæta stjórnun blóðsykurs.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir: 5-15 mg einu sinn á dag, tekið inn að morgni.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Innan 1 klst. Jafnvægi næst eftir 4-6 daga notkun.

Verkunartími:
Að minnsta kosti 1 sólarhringur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Breytt mataræði og minnkuð sykurneysla er hluti af meðferð.

Geymsla:
Geymist við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú mannst eftir því en ef stutt er í næsta skammt skal sleppa þeim skammti sem gleymdist. Ekki taka 2 skammta af lyfinu á sama degi.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni. Blóðsykurinn getur hækkað ef þú hætti að taka inn lyfið.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafðu samband við lækni eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222) í öllum tilfellum. Ef sjúklingur missir meðvitund skal leita neyðarhjálpar.

Langtímanotkun:
Vegna sykursýkinnar er æskilegast að fylgjast reglulega með sykri í blóði eða þvagi. Einnig er mikilvægt að fylgjast reglulega með nýrnastarfsemi.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Of lágur blóðsykur        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    
Ógleði, uppköst, lystarleysi, kviðverkur, óhóflegur þorsti, öndunarerfiðleikar, ringlun, óeðlileg þreyta eða syfja.    
Sveppasýking á kynfærum.        
þorsti, aukið þvaglát.        
Breytingar á blóðfitu.        
Aukið þvagefni í blóði        
Vökvaskortur: munnþurrkur, svimi, slappleiki, yfirlið.      

Milliverkanir

Samhliða notkun með insúlíni eða öðrum lyfjum sem örva losun insúlíns úr brisi getur aukið hættu á blóðsykurfalli. Því gæti þurft að minnka skammta ef lyfin eru notuð saman.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú eigir tilhneigingu til að fá sveppasýkingu
  • þú sért með insúlínháða sykursýki (sykursýki af gerð 1)

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum. Lyfið á ekki að nota á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk. Ekki nota lyfið meðan á brjóstagjöf stendur.

Börn:
Lyfið er ekki ætlarð börnum.

Eldra fólk:
Nota skal lyfið með varúð hjá eldra fólki þar sem þau eru líklegri til að hafa skerta nýrnastarfsemi eða skert blóðrúmmál. Vegna sykursýkinnar er æskilegt að fylgjast reglulega með sykri í blóði eða þvagi.

Akstur:
Sé lyfið tekið samhliða insúlíní eða annarra lyfja sem örva seytingu insúlíns er aukin hætta á blóðsykursfalli. Einkenni gæti verið skjálfti og breyting á sjón og gæti það haft áhrif á hæfni til aksturs. Ekki aka fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Getur valdið lækkun á blóðsykri. Einkenni um lækkaðan blóðsykur líkjast að sumu leyti áhrifum áfengis en það minnkar líkur á því að einkennin þekkist og að rétt sé brugðist við þeim. Sjúklingar sem nota lyfið ættu því ekki að neyta áfengis.

Íþróttir:
Leyfti við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.