Steglujan

Sykursýkilyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Sitagliptín Ertugliflozin

Markaðsleyfishafi: Merck Sharp & Dohme | Skráð: 1. mars, 2019

Steglujan er sykursýkislyf en sykursýki stafar annars vegar af skorti á insúlíni (tegund I, insúlínháð sykursýki) eða hins vegar líkaminn framleiðir ekki nægilega mikið af insúlínu, minnkuð áhrifum insúlíns eða líkaminn gæti verið að framleiða of mikinn sykur (glúkósa) (tegund II, insúlínóháð sykursýki). Insúlín er hormón sem myndast í briskirtli og þarf að vera til staðar í líkamanum til þess að sykur í blóði komist inn í frumur þar sem hann nýtist sem orkugjafi. Steglujan inniheldur virku innihaldsefnin ertugliflozin og sitagliptín sem eru blóðsykurslækkandi lyf og er notað við sykursýki af tegund II. Ertugliflozin tilheyrir flokki SGLT2-hemla sem hindrar að glúkósi sé tekinn aftur inn í blóðrásina úr nýrunum og eykur þannig útskilnað glúkósa úr líkamanum með þvagi. Ef glúkósi hleðst upp í blóðinu getur það haft alvarlegar afleiðingar í för eins og hjartasjúkóma, nýrnasjúkdóma og blindu. Sitagliptín tilheyrir flokki sykursýkilyfja sem nefnist dípeptidýl peptídasa 4 (DPP-4) hemlar. Í meltingarvegi líkamans eru ákveðin hormón (m.a. GLP-1 og GIP) sem taka þátt í stjórnun á jafnvægi blóðsykurs í líkamanum. Þau stuðla að aukinni insúlínframleiðslu og losun insúlíns úr briskirtli og minni framleiðslu á glúkósa í lifrinni. Heildaráhrifin eru aukin upptaka á sykri úr blóði inn í frumur líkamans. Í líkamanum er efni sem heitir dipeptíl peptíðasi-4 (DPP-4) en þetta efni brýtur þessi hormón niður og dregur þannig úr áhrifum þeirra og hækkar blóðsykur. Blóðsykurslækkandi verkun sitagliptíns felst í því að hindra DPP-4.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
5 mg ertugliflozin og 100 mg sitagliptín (5/100 mg) einu sinni á dag, tekið inn að morgni eða 15 mg ertugliflozin og 100 mg sitagliptín (15/100 mg) einu sinni á dag, að morgni

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Innan 1 klst. Jafnvægi næst eftir 4-6 daga notkun.

Verkunartími:
Að minnsta kosti 1 sólarhringur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Breytt mataræði og minnkuð sykurneysla er hluti af meðferð.

Geymsla:
Geymist við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú mannst eftir því en ef stutt er í næsta skammt skal sleppa þeim skammti sem gleymdist. Ekki taka 2 skammta af lyfinu á sama degi.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni. Blóðsykurinn getur hækkað ef þú hætti að taka inn lyfið.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafðu samband við lækni eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222) í öllum tilfellum. Ef sjúklingur missir meðvitund skal leita neyðarhjálpar.

Langtímanotkun:
Vegna sykursýkinnar er æskilegast að fylgjast reglulega með sykri í blóði eða þvagi. Einnig er mikilvægt að fylgjast reglulega með nýrnastarfsemi.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Brisbólga: Hiti og kviðverkir        
Hjartabilun        
Höfuðverkur        
Of lágur blóðsykur        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    
Ógleði, uppköst, lystarleysi, kviðverkur, óhóflegur þorsti, öndunarerfiðleikar, ringlun, óeðlileg þreyta eða syfja.    
Sveppasýking á kynfærum.        
þorsti, aukið þvaglát.        
Breytingar á blóðfitu.        
Aukið þvagefni í blóði        
Vökvaskortur: munnþurrkur, svimi, slappleiki, yfirlið.      

Milliverkanir

Samhliða notkun með insúlíni eða öðrum lyfjum sem örva losun insúlíns úr brisi getur aukið hættu á blóðsykurfalli. Því gæti þurft að minnka skammta ef lyfin eru notuð saman.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með eða hefur fengið brisbólgu
  • þú eigir tilhneigingu til að fá sveppasýkingu
  • þú sért með insúlínháða sykursýki (sykursýki af gerð 1)

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum. Lyfið á ekki að nota á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk. Ekki nota lyfið meðan á brjóstagjöf stendur.

Börn:
Lyfið er ekki ætlarð börnum.

Eldra fólk:
Nota skal lyfið með varúð hjá eldra fólki þar sem þau eru líklegri til að hafa skerta nýrnastarfsemi eða skert blóðrúmmál. Vegna sykursýkinnar er æskilegt að fylgjast reglulega með sykri í blóði eða þvagi.

Akstur:
Sé lyfið tekið samhliða insúlíní eða annarra lyfja sem örva seytingu insúlíns er aukin hætta á blóðsykursfalli. Einkenni gæti verið skjálfti og breyting á sjón og gæti það haft áhrif á hæfni til aksturs. Einnig gæti lyfið valdið sljóleika og svima. Ekki aka fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Getur valdið lækkun á blóðsykri. Einkenni um lækkaðan blóðsykur líkjast að sumu leyti áhrifum áfengis en það minnkar líkur á því að einkennin þekkist og að rétt sé brugðist við þeim. Sjúklingar sem nota lyfið ættu því ekki að neyta áfengis.

Íþróttir:
Leyfti við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.