Jafnréttisstefna

Tilgangur og markmið 
Lyfja hf. leggur áherslu á að sérhver starfsmaður fyrirtækisins sé metinn á eigin forsendum, hafi jafna möguleika og njóti sömu réttinda í starfi og til starfsframa óháð kyni, aldri, uppruna eða lífsstíl. 

Með þessu móti getur starfsfólk starfað í þeirri vissu að hver og einn starfsmaður fyrirtækisins njóti sömu virðingar, sé eingöngu metinn út frá málefnalegum sjónarmiðum og hafi jöfn tækifæri innan fyrirtækisins. 

Gildissvið og ábyrgð
Jafnréttisstefna Lyfju hf. gildir fyrir alla starfsmenn fyrirtækisins og ber framkvæmdastjóri ábyrgð á framgangi jafnréttismála með stuðningi frá mannauðssviði.
   
Ráðningar og ný störf
Lyfja hf. hvetur bæði kynin til að sækja um auglýst störf hjá fyrirtækinu og skal annað hvort kynið hvatt til að sækja um auglýst starf eftir því sem við á, í þeim tilgangi að jafna hlut kynjanna innan ákveðins starfshóps.  

Við ráðningu skal hæfasti umsækjandinn ætíð valinn útfrá málefnalegum sjónarmiðum svo sem hæfni, færni, menntun og reynslu.  Jafnréttissjónarmið skulu metin til jafns við önnur mikilvæg sjónarmið við val á umsækjendum.

Starfsþróun og endurmenntun
Starfsmenn skulu hafa jafna möguleika til að nýta hæfileika sína og þekkingu á sem bestan hátt ásamt því að hafa jöfn tækifæri til endurmenntunar og starfsþjálfunar.  
Við úthlutun verkefna, tilfærslur í starfi eða tækifæri til að axla ábyrgð skal litið til faglegra sjónarmiða og skulu starfsmenn af því tilefni eingöngu metnir út frá eigin hæfni og frammistöðu með þarfir fyrirtækisins að leiðarljósi.

Launajafnrétti
Lyfja hf. gætir fyllsta jafnréttis við ákvörðun launa og annarra starfskjara starfsmanna sinna.  Við ákvörðun launa skal þess gætt að greidd séu jöfn laun fyrir jafn verðmæt störf og að þau viðmið sem lögð eru til grundvallar feli ekki í sér kynjamismunun, heldur séu rökstudd með skýrum rökum út frá verðmæti starfs.  

Með launakjörum starfsmanna er átt við auk hefðbundinna launagreiðslna, lífeyris-, orlofs- og veikindarétt auk hvers konar annarra starfskjara sem metin eru til fjár.  

Haustið 2015 fékk Lyfja hf. jafnlaunavottun VR. Í febrúar 2018 fékk Lyfja hf. síðan jafnlaunavottun Velferðarráðuneytisins og var á meðal tuttugu fyrstu fyrirtækja á Íslandi til að öðlast þá vottun.

Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs
Lyfja hf. leggur áherslu á að starfsmenn geti fundið jafnvægi milli starfs og einkalífs eins og frekast er kostur.  Starfsmenn eru hvattir til að deila ábyrgð fjölskyldu- og einkalífs með maka sínum og hvetur Lyfja hf. einnig til þátttöku maka og barna í félagslífi starfsmanna þegar það á við.  

Lyfja hf. reynir að koma til móts við þarfir starfsmanna varðandi sveigjanleika og hlutastarf eftir því sem kostur er til að auðvelda starfsmönnum að samræma starf sitt hjá fyrirtækinu og fjölskyldulíf.  Í slíkum tilfellum er ætíð horft bæði til fjölskylduaðstæðna starfsmanns og þarfa fyrirtækisins með það að leiðarljósi að báðir aðilar njóti góðs af.

Starfsandi og samskipti starfsmanna 
Mikil áhersla er lögð á jákvæðan starfsanda og góða líðan starfsmanna hjá Lyfju hf. Allir starfsmenn eiga rétt á að komið sé fram við þá af virðingu og að þeim sé ekki mismunað vegna bakgrunns síns, lífsstíls eða skoðana.  

Einelti, kynbundin og/eða kynferðisleg áreitni er með öllu óheimil og er ekki liðin. Telji starfsmaður sig verða fyrir slíku áreiti skal hann snúa sér til yfirmanns síns eða starfsmannastjóra sem styðja hlutaðeigandi til að leysa málin.  Öll slík áreitni varðar áminningu eða brottrekstur úr starfi og er meðvirkni starfsmanna í eineltismálum fordæmd.

Kynning, árangursmat og eftirfylgni
Jafnréttisstefna Lyfju hf.  skal vera aðgengileg öllum starfsmönnum fyrirtækisins og vera kynnt nýjum starfsmönnum er þeir hefja störf hjá fyrirtækinu.  Markvisst skal unnið að því að stefnunni sé framfylgt í hvívetna, að henni sé viðhaldið reglulega og markmiðum hennar sé náð.  Jafnréttisstefnuna skal endurskoða á minnst þriggja ára fresti.