Meropenem SUN

Sýklalyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Meropenem

Markaðsleyfishafi: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. | Skráð: 2. mars, 2022

Meropenem SUN tilheyrir flokki lyfja sem nefnast carbapenem sýklalyf. Það er notað til að mehöndla ýsmar sýkingar hjá fullorðnum og börnum frá 3 mánaða aldri. Meropenem hindrar myndun frumuveggja baktería og veldur þannig dauða þeirra.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Stungulyfs-/innrennslisstofn.

Venjulegar skammtastærðir:
Þér verður gefið Meropenem SUN með inndælingu eða innrennsli í æð. Skammtar eru ákvarðaðir út frá sýkingu, aldri og þyngd.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
U.þ.b. klukkutími.

Verkunartími:
Einstaklingsbundið.

Geymsla:
Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá

Ef skammtur gleymist:
Ef þú gleymir inndælingu áttu að fá hana svo fljótt sem auðið er. Hins vegar, ef nánast er komið að næsta skammti áttu að sleppa skammtinum sem gleymdist. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal strax hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Langtímanotkun:
Skammtur og lengd meðferðar er ákvarðað út frá gerð og alvarleika sýkingar.


Aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Húðútbrot, kláði          
Höfuðverkur          
Kviðverkir, ógleði, uppköst og niðurgangur          
Ofnæmisviðbrögð, útbrot, kláði og öndunarerfiðleikar        
Rautt eða brúnt þvag        

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Ráðlagt er að forðast notkun meropenems á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lítið magn lyfsins getur borist í brjóstamjólk. Læknir mun ákveða hvort þú tekur Meropenem SUN á meðan þú ert með barn á brjósti.

Börn:
Lyfið er ætlað börnum 3 mánaða og eldri.

Eldra fólk:
Venjulegir skammtar.

Akstur:
Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.