Nicotinell FastMist

Lyf gegn fíkn | Verðflokkur: 0 | Lausasölulyf

Virkt innihaldsefni: Nikótín

Markaðsleyfishafi: McNeil Denmark | Skráð: 14. september, 2023

Nicotinell FastMist er munnúði sem inniheldur nikótín. Nikótínlyf eru notuð sem hjálpartæki til að auðvelda fólki að hætta að reykja eða til að draga úr reykingum. Ef nikótínþörf er mikil getur verið erfitt að hætta reykingum skyndilega. Lyfin skila nikótíni hægt út í blóðið, mun hægar og í minna magni en þegar reykt er en það dugar til þess að slá á helstu fráhvarfseinkenni reykinga.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Munnholsúði.

Venjulegar skammtastærðir:
1-2 úðar eftir þörf, mest 4 úðar á klst. og mest 64 úðar á 16 klst tímabili. Forðast skal að anda á meðan lyfinu er úðað, ekki kyngja í nokkrar sekúndur eftir notkun.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Nokkrar mínútur.

Verkunartími:
Einstaklingsbundinn.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Lyfið er aðeins notað eftir þörfum.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hætta má notkun lyfsins þegar ekki er lengur þörf á því.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Einkenni ofskömmtunar eru ógleði, uppköst, aukin munnvatnsmyndun, kviðverkur, niðurgangur, aukin tilhneiging til að svitna, höfuðverkur, sundl, breyting á heyrn og veruleg slappleikatilfinning. Við stóra skammta geta jafnframt fylgt þessum einkennum lágur blóðþrýstingur, veikur og óreglulegur púls, öndunarerfiðleikar, mikil þreyta, lost og krampar.

Langtímanotkun:
Nikótínlyf eru aðeins ætluð til tímabundinnar notkunar meðan reykingum er hætt. Notkun í nokkra mánuði í senn er án vandkvæða. Venjulega er mælt með a.m.k. 3ja mánaða meðferð en ekki er mælt með lengri notkun munnholsúða en í 6 mánuði.


Aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukin munnvatnsframleiðsla          
Eymsli í munni og koki, hiksti          
Hjartsláttarónot          
Höfuðverkur, sundl          
Ógleði, uppköst, óþægindi frá meltingarvegi          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Truflun á bragðskyni, munnþurrkur          
Þreyta, vanlíðan          

Milliverkanir

Þær breytingar sem verða á líkamanum við að hætta að reykja, með eða án meðferðar með lyfinu, geta haft áhrif á virkni annarra lyfja. Í sumum tilvikum getur verið nauðsynlegt að breyta skömmtum. Ræddu við lækninn eða lyfjafræðing ef þú ert í vafa.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
  • þú sért með lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með magasár
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með sykursýki
  • þú sért með æxli í nýrnahettum
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með skjaldkirtilssjúkdóm
  • þú hefur aldrei reykt

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að nikótín hafi áhrif á fóstur. Ekki nota lyfið á meðgöngu nema í samráði við lækni. Hafa ber í huga skaðsemi reykinga fyrir fóstur.

Brjóstagjöf:
Nikótín berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið. ð. Ef læknirinn hefur ráðlagt þér að nota Nicotinell FastMist skaltu nota úðann strax eftir brjóstagjöf og ekki í 2 klst. fyrir brjóstagjöf.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára án samráðs við lækni.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Fíknarvandamál:
Nicotinell FastMist getur verið vanabindandi. Ávanahætta er meiri eftir því sem skammtar eru stærri eða lyfið er notað í lengri tíma og hjá þeim sem hafa tilhneigingu til misnotkunar lyfja eða áfengis.

Annað:
Hætta skal reykingum meðan á meðferð stendur. Ráðgjöf og leiðsögn eykur líkur á árangri.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.