Zonnic pepparmint

Lyf gegn fíkn | Verðflokkur: 0 | Lausasölulyf

Virkt innihaldsefni: Nikótín

Markaðsleyfishafi: Niconovum AB | Skráð: 1. nóvember, 2018

Nikótínlyf eru notuð sem hjálpartæki til að auðvelda fólki að hætta að reykja eða til að draga úr reykingum. Nicotinið í Zonnic pepparmint dregur úr löngun í nicotin og úr fráhvarfseinkennum þegar hætt er að reykja og minnkar þannig hættu á að reykingafólk sem vill hætta að reykja, byrji aftur að reykja eða auðveldar þeim sem vilja ekki eða geta ekki hætt alveg að reykja, að draga úr reykingum. Þegar þú hættir snögglega að útvega líkamanum nicotin úr tóbaki finnur þú fyrir ýmis konar vanlíðan sem kallast fráhvarfseinkenni. Með Zonnic pepparmint getur þú komið í veg fyrir eða a.m.k. dregið úr þessari vanlíðan.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Munnholsúði.

Venjulegar skammtastærðir:
1-2 úðar á milli kinna og tanna eftir þörfum. Ekki nota meira en 2 úða í einu eða 4 úða á klukkustund. Hámark 64 úða á sólarhring.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Um 1 mínúta.

Verkunartími:
Einstaklingsbundinn.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Lyfið er aðeins notað eftir þörfum.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hætta má notkun lyfsins þegar ekki er lengur þörf á því. Ef lyfið er notað til að hjálpa til við að hætta að reykja skal minnka dagskammtinn um 1 - 2 skammta á dag.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Réttur skammtur handa fullorðnum getur valdið alvarlegri eitrun og jafnvel reynst banvænn litlum börnum. Hafið samband við eitrunardeild Landspítala í síma 543 2222

Langtímanotkun:
Nikótínlyf eru aðeins ætluð til tímabundinnar notkunar á meðan reykingum er hætt. Notkun í nokkra mánuði í senn er án vandkvæða. Venjulega er mælt með a.m.k. 3ja mánaða meðferð en ekki er mælt með lengri notkun en í 1 ár án þess að ráðfæra þig við lækninn eða lyfjafræðing.


Aukaverkanir

Almennar aukaverkanir lyfsins, s.s. höfuðverkur og ógleði, eru sömu einkenni og koma fram við reykingar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukin munnvatnsframleiðsla          
Eymsli í munni og koki, hiksti          
Hjartsláttarónot          
Hósti          
Höfuðverkur, svimi          
Ógleði, uppköst, óþægindi frá meltingarvegi          
Svefnleysi          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Þær breytingar sem verða á líkamanum við að hætta að reykja, með eða án meðferðar með lyfinu, geta haft áhrif á virkni annarra lyfja. Í sumum tilvikum getur verið nauðsynlegt að breyta skömmtum. Ræddu við lækninn eða lyfjafræðing ef þú ert í vafa.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með magasár
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með sykursýki
  • þú sért með æxli í nýrnahettum
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með stækkaðan skjaldkirtil

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að nikótín hafi áhrif á fóstur. Ekki nota lyfið á meðgöngu nema í samráði við lækni. Hafa ber í huga skaðsemi reykinga fyrir fóstur.

Brjóstagjöf:
Nikótín berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára. 12-17 ára mega aðeins nota lyfið samkvæmt ráðleggingum heilbrigðisstarfsmanns.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Fíknarvandamál:
Nikótín getur verið vanabindandi.

Annað:
Ráðgjöf og leiðsögn eykur líkur á árangri.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.