Rybelsus

Sykursýkilyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: semaglútíð

Markaðsleyfishafi: Novo Nordisk | Skráð: 1. desember, 2020

Rybelsus inniheldur virka efnið semaglútíð. Semaglútíð er sykursýkislyf og tilheyrir flokki glúkagonlík-peptíð-1 (GLP-1) hliðstæðna. Lyfið líkir eftir náttúrulega hormóninu GLP-1 sem er losað úr þörmum eftir máltíðir og hefur margvísleg áhrif á stjórnun glúkósa og matarlyst. Semaglútíníð hjálpar líkamanum að minnka magn blóðsykurs, eingöngu þegar blóðsykurinn er of hár. Einnig hefur lyfið þau áhrif að minniháttar seinkun verður á magatæmingu fyrst eftir máltið og þú finnur fyrir seddutilfinningu, minna hungri og minnkar löngun í fituríkan mat. Þetta getur hjálpað þér við að borða minna og draga úr líkamsþyngd. Rybelsus er ætlað til meðferðar hjá fullorðnum með sykursýki af tegund 2 og er notað annars vegar eitt og sér (einlyfjameðferð) ef þú getur ekki notað metformín (annað sykursýkislyf) og þú hefur ekki náð stjórn á blóðsykrinum. Hins vegar sem viðbót við önnur sykursýkislyf ef þau hafa ekki dugað til að ná stjórn á blóðsykrinum. Mikilvægt er að halda áfram að viðhalda heilbrigðum lífsstíl með hollu matarræði og hreyfingu með lyfjameðferð.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku. Ekki má tyggja, mylja eða brjóta töflurnar.

Venjulegar skammtastærðir:
Lyfið er tekið inn einu sinni á sólarhring á fastandi maga. Upphafsskammtur: 3 mg (1 tafla) á dag í 1 mánuði og þá er hækkað upp í viðhaldsskammtinn 7 mg (1 tafla) á dag. Auka má viðhaldsskammtinn í 14 mg (1 tafla) á dag eftir að minnsta kosti 1 mánuð með 7 mg skammtinum ef þarf að bæta blóðsykurstjórnun enn frekar. Að minnsta kosti skulu líða 30 mínútur frá inntöku Rybelsus og þar þú neytir matar eða drykkjar eða önnur lyf eru tekin inn.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Hámarksþéttni næst um 1 klst eftir inntöku á stökum skammti. Jafnvægi næst þegar lyfið er tekið inn einu sinni á sólarhring í um 4-5 vikur.

Verkunartími:
Lyfið er til staðar í blóðrásinni í um það bil 5 vikur eftir síðasta skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Breytt mataræði og minnkuð sykurneysla er þáttur í meðferð.

Geymsla:
Geymið í upprunalegum þynnupakkningum til varnar gegn ljósi og raka og þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Ef skammtur gleymist skal sleppa þeim skammti og taka næsta skammt sama tíma og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki skal hætta að nota lyfið án þess að ráðfæra sig við lækni. Ef notkun þess er hætt getur blóðsykurinn aukist.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef þú notar stærri skammt af lyfinu en mælt er fyrir um hafðu þá samband við lækninn eða eitrunarmiðstöð án tafar (sími: 543 2222). Þú gætir fengið aukaverkanir eins og ógleði.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanirnar eru ógleði, niðurgangur og uppköst.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Brisbólga: Hiti og kviðverkir          
Ógleði, uppköst, niðurgangur          
Of lágur blóðsykur          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Vélindabakflæði, uppþemba          
Vindgangur          
Fylgikvillar augnsjúkdóms af völdum sykursýkis (sjónukvilli)          

Milliverkanir

Lyfið veldur seinkun á magatæmingu og því gæti lyfið haft áhrif á upptöku lyfja inn í líkamann sem eru gefin á sama tíma og Rybelsus. Sérstalega á þetta við um lyf sem þarfnast hraða upptöku frá meltingarveginum. Að minnsta kosti skulu líða 30 mínútur á milli inntöku Rybelsus og annarra lyfja.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með eða hefur fengið brisbólgu
  • þú sért með insúlínháða sykursýki (sykursýki af gerð 1)

Meðganga:
Lyfið má ekki nota á meðgöngu. Mælt er með því að konur á barneignaaldri noti getnaðarvarnir meðan á meðferð stendur.

Brjóstagjöf:
Konur með barn á brjósti mega ekki nota lyfið. Lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni en ef lyfið er tekið inn samhliða súlfónýlúrealyfi eða insúlíni er ráðlagt að grípa til varúðarráðstafana til að koma í veg fyrir blóðsykursfall.

Áfengi:
Getur valdið lækkun á blóðsykri. Einkenni um lækkaðan blóðsykur líkjast að sumu leyti áhrifum áfengis. Það minnkar líkur á því að einkennin þekkist og að rétt sé brugðist við þeim. Sjúklingar sem nota lyfið ættu því helst ekki að neyta áfengis.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.