Zonegran

Flogaveikilyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Zonisamíð

Markaðsleyfishafi: Amdipharm | Skráð: 1. mars, 2007

Zonegran er notað, til viðbótar við aðra meðferð, við flogaveiki. Flogaveiki er tilkomin vegna heilaskaða eða hún gengur í erfðir. Margar undirtegundir flogaveiki hafa verið flokkaðar eftir einkennum sem flogunum fylgja og breytingum sem verða á heilastarfsemi á meðan flogin ganga yfir. Flogaveikiseinkenni stafa af óeðlilega mikilli virkni taugafrumna í heila og hárri tíðni taugaboða. Breytingarnar geta verið bundnar við lítinn hluta heilans (hlutaflog) eða náð yfir stóran hluta hans (alflog). Zonisamíð, virka efnið í lyfinu, kemur í veg fyrir hámarksraflostsköst og dregur úr dreifingu floganna, þ.m.t. útbreiðslu floganna frá heilaberki til undurbarkahluta og bælir virkni á flogavaldandi upphafsstað. Verkunarmáti lyfsins er ekki að fullu þekktur, en það virðist verka á spennunæm natríum- og kalsíumgöng og draga þannig úr dreifingu floga og trufla eftirfylgjandi flogavirkni. Zonisamíð eykur einnig virkni hamlandi taugaboðefnisins, GABA, og við það hækkar krampaþröskuldurinn, þ.e. meira áreiti þarf til að koma af stað flogakasti.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Hylki til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Skammtar eru einstaklingsbundnir og þarf að stilla þá á grundvelli klínskrar svörunar. Ráðlagður upphafsskammtur er 50 mg skipt í tvo skammta. Að viku liðinni má auka skammtinn í 100 mg á dag og eftir það má auka skammtinn vikulega um allt að 100 mg í senn.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Ekki að fullu þekkt.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekktur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Þegar ætlunin er að stöðva meðferð lyfsins skal draga smám saman úr gjöf lyfsins, annars er hætta á endurkomu einkenna. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef teknir eru stórir skammtar eða vart verður við svima, krampa, útbrot eða óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni strax.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Alvarlegar aukaverkanir eru sjaldgæfar og margar þeirra koma síður ef meðferð ef hafin með litlum skömmtum. Húðútbrot eru algeng og í flestum tilfellum skaðlítil, en geta þó verið merki um alvarlegar aukaverkanir. Þess vegna skal hafa samband strax við lækni ef vart verður við útbrot. Fái sjúklingur flogakast, sem tekur lyfið reglulega, skal hafa samband við lækni strax.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Flekkblæðing, ofnæmi        
Gallsteinar, nýrnasteinar        
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Krampar        
Kviðverkir, harðlífi, niðurgangur, meltingartruflanir, ógleði          
Lystarleysi          
Minnisskerðing, hæg hugsun, athyglistruflun, tilfinningarglöp          
Nýrnarsteinskvillli        
Ofskynjanir, minnisleysi, dá, krampaflog        
Óregluleg hreyfing, augntin, taltruflun, skjálfti          
Reiði, árásargirni, sjálfsvígshugrenningar, tilraun til sjálfsvígs        
Skapstyggð, æsingur, ringlun          
Svefnleysi, svimi, svefnhöfgi          
Tvísýni          
Útbrot        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Þreyta, flensulík einkenni, sótthiti          
Þunglyndi, geðsveiflur, kvíði, geðrof          
Þyngdartap          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með sögu um nýrnasteina eða hátt kalsíum í þvagi

Meðganga:
Lyfið eykur líkur á fósturskaða sé það notað á meðgöngu. Ekki ætti að nota lyfið nema gagnsemi þess fyrir móður sé talin vega þyngra en hugsanleg áhætta fyrir fóstrið.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið. Taka þarf ákvörðun í samráði við lækni hvort brjóstagjöf skuli haldið áfram eða hætta skuli meðferð með lyfinu. Brjóstagjöf skal ekki hefjast fyrr en mánuði eftir að meðferð með lyfinu er hætt.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir. Gæta skal varúðar við upphaf meðferðar hjá eldri sjúklingum.

Akstur:
Auk þeirra áhrifa sem flogaveikin hefur sjálf, getur lyfið skert athygli og viðbragðsflýti og þar með aksturshæfni. Gæta skal ýtrustu varúðar og bíða með að aka bíl þar til reynsla er kominn á hvaða áhrif lyfið hefur og flogaveikin orðin stöðug.

Áfengi:
Getur aukið sljóvgandi áhrif lyfsins og því á ekki að neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.