Mektovi

Æxlishemjandi lyf og lyf til ónæmistemprunar | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Binimetinib

Markaðsleyfishafi: Pierre Fabre Pharma | Skráð: 20. september, 2018

Mektovi er krabbameinslyf sem inniheldur virka efnið binimetinib. Binimetinib er notað samhliða öðru lyfi sem inniheldur encorafenib til meðferðar hjá fullorðnum sjúklingum með sortuæxli sem er óskurðtækt eða með meinvörpum og er með BRAF stökkbreytingu.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
45 mg (þrjár 15 mg töflur) tvisvar á sólarhring sem samsvarar heildarsólarhringsskammtinum 90 mg á u.þ.b. 12 klukkustunda fresti.

Geymsla:
Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Ef þú gleymir að taka skammt af Mektovi skaltu taka hann um leið og þú manst eftir því. Ef meira en 6 klst. eru liðnar síðan þú áttir að taka skammtinn sem gleymdist skaltu sleppa þeim skammti og taka þann næsta á venjulegum tíma. Síðan skaltu halda áfram að taka töflurnar á sömu tímum og venjulega. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki má hætta að taka lyfið nema læknirinn gefi fyrirmæli um slíkt.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef tekinn er stærri skammtur af töflum en mælt er fyrir um, skaltu tafarlaust hafa samband við lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn.

Langtímanotkun:
Meðferð skal haldið áfram þar til sjúklingurinn hefur ekki lengur ávinning af henni eða óásættanlegar eiturverkanir koma fram.


Aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. Listinn hér er ekki tæmandi, sjá fylgiseðil fyrir allar aukaverkanir.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Blóðtappar        
Blæðing        
Höfuðverkur, sundl, þreyta          
Kláði, útbrot          
Ógleði, uppköst, magaverkur, niðurgangur          
Sjóntruflanir, þokusýn        
Vöðvaverkir, krampar        
Hár blóðþrýstingur        

Milliverkanir

Lyfið getur milliverkað við jóhannesarjurt sem er jurtalyf sem notað er við þunglyndi.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • þú sért með hjartasjúkdóm
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með blæðingartilhneigingu
  • þú sért með lungnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með lifrarsjúkdóm
  • þú sért með augnsjúkdóm
  • þú sért með vöðvasjúkdóm

Meðganga:
Notkun Mektovi er ekki ráðlögð á meðgöngu. Það getur valdið varanlegum skaða eða fæðingargöllum hjá ófæddu barni. Ef þú ert kona sem gætir orðið þunguð þarftu að nota örugga getnaðarvörn meðan þú tekur Mektovi og þú verður að halda áfram að nota örugga getnaðarvörn í a.m.k. 1 mánuð eftir að þú tekur síðasta skammtinn.

Brjóstagjöf:
Notkun Mektovi er ekki ráðlögð samhliða brjóstagjöf.

Börn:
Ekki er mælt með notkun Mektovi hjá börnum og unglingum undir 18 ára aldri.

Eldra fólk:
Ekki þarf að aðlaga skammta.

Akstur:
Mektovi getur haft áhrif á hæfni þína til aksturs eða notkunar véla. Meðan þú tekur Mektovi skaltu forðast að aka eða nota vélar ef þú finnur fyrir vandamálum með sjónina eða öðrum aukaverkunum sem geta haft áhrif á hæfni þína til aksturs og notkunar véla.

Annað:
Einungis sérfræðilæknar í krabbameinslækningum mega ávísa lyfinu.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.