Capecitabine medac

Æxlishemjandi lyf og lyf til ónæmistemprunar | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Capecítabín

Markaðsleyfishafi: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate | Skráð: 19. nóvember, 2012

Capecitabine medac er krabbameinslyf sem inniheldur virka efnið capecítabín. Lyfið er notað til meðferðar við krabbameini í ristli, endaþarmi, maga og brjóstum. Lyfið er frumueyðandi og stöðvar vöxt krabbameinsfruma.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Einstaklingsbundinn skammtur tekinn 2svar á dag með mat eða ekki síðar en 30 mínútum eftir máltíð. Það á að gleypa töflurnar heilar, það má ekki mylja eða brjóta þær. Capecitabine medac er vanalega tekið í meðferðarlotum, töflurnar teknar í 14 daga og svo 7 daga hlé þar sem engar töflur eru teknar.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Það á ekki að taka skammt sem gleymdist að taka og ekki tvöfalda skammt til að bæta upp fyrir þann sem gleymdist.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hætta skal töku lyfsins í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef teknir eru of stórir skammtar skal hafa samband við lækni eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Einkenni ofskömmtunar geta verið ógleði og uppköst, niðurgangur, bólgur eða sár í meltingarvegi eða munni og verkur eða blæðingar frá þörmum eða maga.

Langtímanotkun:
Lyfið er ætluð til meðferðar við krabbameini en ekki til langtíma.


Aukaverkanir

Aukaverkanirnar geta orðið alvarlegar því er alltaf mikilvægt að láta lækninn vita um leið og þær koma fram.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Brjóstverkur      
Erting, kláði, útbrot          
Hár hiti      
Lystarleysi          
Niðurgangur, ógleði, uppköst og kviðverkir      
Roði, bólga eða önnur ofnæmiseinkenni      
Sýkingar      
Þreyta          

Milliverkanir

Það má ekki taka veirulyfið brívúdín samhliða Capecitabine medac. Einnig þarf að passa fólinsýru inntöku samhliða lyfinu. Fólínsýra er oft í fjölvítamínum, láttu lækni vita af öllu lyfjum og bætiefnum sem þú tekur.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • þú sért með hjartasjúkdóm
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með einhvern augnsjúkdóm
  • þú sért með exem eða aðra húðsjúkdóma
  • þú sért með lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með sykursýki
  • þú hafir verið með niðurgang, uppköst eða hafir ekki getað drukkið vökva

Meðganga:
Það má ekki nota lyfið á meðgöngu. Konur á barneignaraldri verða að nota örugga getnaðarvörn á meðan lyfið er tekið og í 6 mánuði eftir að inntöku lýkur. Karlar sem nota lyfið verða einnig að nota örugga getnaðarvarnir meðan á meðferð stendur og í 3 mánuði eftir að henni lýkur.

Brjóstagjöf:
Það má ekki nota lyfið með barn á brjósti, það þarf að bíða í 2 vikur eftir að notkun lyfsins er lokið með að gefa barni brjóst.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum og unglingum undir 18 ára.

Eldra fólk:
Aukverkanir eru algengari hjá sjúklingum eldri en 60 ára.

Akstur:
Aukaverkanir lyfsins eins og svimi, ógleði og þreyta geta haft áhrif á hæfni til aksturs. Hver og einn verður að meta hæfni sína þegar reynsla er komin á lyfið.

Áfengi:
Í litlu magni virðist áfengi ekki hafa áhrif á virkni lyfsins.

Annað:
Capecitabine medac má einungis sérfræðilæknir með reynslu af notkun æxlishemjandi lyfja skrifa upp á.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.