Medilax

Hægðalyf | Verðflokkur: 0 | Lausasölulyf

Virkt innihaldsefni: Laktúlósa

Markaðsleyfishafi: Viatris ApS | Skráð: 1. júní, 2007

Laktúlósa hefur hægðalosandi áhrif. Það veldur vægri uppsöfnun vatns í meltingarveginum og mýkir þannig hægðir. Bakteríur í þörmunum umbreyta hluta laktúlósunnar í mjólkursýru. Sýrustig þarmanna lækkar sem stuðlar að eðlilegri þarmaflóru og jafnframt örvast þarmahreyfingarnar. Laktúlósa hindrar líka það að þarmabakteríur myndi ammóníak og dregur úr magni ammóníaks sem berst til blóðrásar úr þörmum. Þessi áhrif eru mjög gagnleg fyrir sjúklinga með lifrarbilun. Laktúlósa er notuð við hægðatregðu og til að draga úr myndun og nýtingu ammóníaks í þörmum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Mixtúra til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Börn yngri en 5 mán.: 3-6 ml á sólarhring. Börn 5-12 mán.: 10 ml á sólarhring. Börn 1-14 ára: 5-15 ml á sólarhring. Fullorðnir og börn eldri en 14 ára: 15-30 ml á sólarhring. Skammtar eru síðan minnkaðir þegar verkun kemur fram.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Áhrif lyfsins á hægðatregðu koma fram á 2-3 dögum.

Verkunartími:
6-18 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hætta má töku lyfsins þegar einkenni eru ekki lengur til staðar. Ef lyfið er tekið til að minnka ammóníaksmyndun í þörmum skal ekki hætta töku þess nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Eins og almennt gildir um lausasölulyf eru aukaverkanir sjaldgæfar þegar farið er eftir reglum um notkun og venjulegar skammtastærðir eru teknar. Ef niðurgangur kemur fyrir þarf að minnka skammta.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Ógleði, uppköst, niðurgangur          
Uppþemba, vindgangur, vægir kviðverkir          

Milliverkanir

Breiðvirk sýklalyf geta hindrað niðurbrot laktúlósa og komið í veg fyrir verkun þess. Laktúlósa getur aukið blóðkalíumlækkandi verkun vissra lyfja (þvagræsandi lyf og barksterar). Á sama hátt getur laktúlósa aukið verkun lyfjanna Lanoxin og Lanoxin mite.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með langvarandi lifrarsjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með sykursýki
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu. Ekki taka nein lyf á fyrstu 3 mánuðum meðgöngu nema í samráði við lækni.

Brjóstagjöf:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins samhliða brjóstagjöf.

Börn:
Skammtar eru háðir aldri. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 2ja ára nema samkvæmt læknisráði.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.