Heparin Leo

Segavarnarlyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Heparín

Markaðsleyfishafi: Leo Pharma | Skráð: 1. mars, 2014

Heparín hindrar myndun blóðtappa (sega) í slagæðum og bláæðum með því að minnka blóðstorknun. Heparin LEO getur einnig leyst upp sumar gerðir af blóðtöppum. Blóðtappar myndast einkum í tengslum við skurðaðgerðir og rúmlegu í langan tíma.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Stungulyf undir húð.

Venjulegar skammtastærðir:
Skammtar eru einstaklingsbundnir. Meðferðarlengd er mismunandi eftir því við hverju lyfið er notað.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
3-5 klst.

Verkunartími:
Misjafn eftir því hvort lyfið er notað einu sinni eða oftar.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lyfið má ekki frjósa.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Notaðu lyfið svo lengi sem læknir segir fyrir um. Einkenni sjúkdómsins geta aftur komið fram þegar notkun lyfsins er hætt. Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafðu samband við lækni í öllum tilfellum. Ef blæðingar sjást, t.d undir húð, eða ef meðvitund skerðist skal leita neyðarhjálpar þegar í stað.

Langtímanotkun:
Lyfið er ekki ætlað til langtímanotkunar.


Aukaverkanir

Blæðingar og mar eru algengustu aukaverkanirnar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Minni háttar blæðingar á stungustað          
Óeðlilegar blæðingar        
Roði í húð eða íferð      
Sársaukafullur þroti í húð      
Staðbundin erting          
Svartar eða blóðugar hægðir, blóð í þvagi        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Mælt er með því að meðferð með lyfjum, sem hafa áhrif á storkukerfi blóðsins, sé hætt áður en meðferð byrjar með enoxaparín nema notkun lyfsins sé mjög brýn. Náttúrulyfið ginkgo getur aukið blæðingahættu.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með háan blóðþrýsting
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með sykursýki
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú hafir nýlega fengið heilablæðingu
  • þú hafir nýlega gengist undir skurðaðgerð á taugum eða á augum
  • þú hafir sögu um magasár

Meðganga:
Þú mátt ekki nota Heparin LEO á meðgöngu. Það inniheldur bensýlaklóhól sem getur valdið fóstrinu skaða. Mundu að láta lækninn vita.

Brjóstagjöf:
Þú mátt nota Heparin LEO þótt þú sért með barn á brjósti.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir ef nýrnastarfsemi er óskert.

Akstur:
Heparin LEO getur að meira eða minna leyti verkað slævandi. Hafa skal það í huga í umferðinni og við vinnu með vélar. Sundl getur komið fram við meðferðina sem hafa skal í huga við akstur og notkun véla.

Áfengi:
Ekki neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Ef þú notar Heparin er mikilvægt að láta alltaf lækna og tannlækna vita af því.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.