Efient

Segavarnarlyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Prasugrel

Markaðsleyfishafi: SUBSTIPHARM | Skráð: 1. desember, 2009

Prasugrel, virka efnið í Efient, hefur blóðþynnandi áhrif. Það kemur í veg fyrir samloðun blóðflagna, sem er fyrsta skrefið í blóðstorknun og myndun á blóðtappa. Prasugrel lengir einnig blæðingartíma. Lyfið er gefið samhliða acetýlsalicylsýru. Æðakölkun veldur æðaþrengingu og auknum líkum á því að blóðtappi nái að myndast. Plavix er notað til að fyrirbyggja hjartadrep vegna blóðtappa, við sjúkdómum í útlægum slagæðum og við bráðu kransæðaheilkenni, eða eftir kransæðavíkkun.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
10 mg á dag, helst alltaf á sama tíma dags. 60 mg sem hleðsluskammtur við bráðu kransæðaheilkenni.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Hámarks áhrif á samloðun blóðflagna koma fram á innan við 3 tímum.

Verkunartími:
Um 5-9 dagar.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Aukin hætta er á blóðtappamyndun þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ofskömmtun getur lengt blæðingartíma. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni eða hringja í 112.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða, en reglulegt eftirlit hjá lækni er nauðsynlegt.


Aukaverkanir

Lyfið þolist almennt vel. Blæðing er algengasta aukaverkunin.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Blóðnasir, marblettir, blæðing á stungustað          
Gula          
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Kviðverkir, meltingartruflanir          
Niðurgangur          
Óeðlilegar blæðingar        
Svartar eða blóðugar hægðir, blóð í þvagi        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Ekki er æskilegt að gefa prasugrel samhliða warfaríni þar sem það getur aukið blæðingahættu. Einnig skal gæta varúðar við samhliða gjöf prasugrel og heparíns og segavarnarlyfja vegna hugsanlegrar hættu á aukinni blæðingahættu. Bólgueyðandi gigtarlyf geta valdið sárum í meltingarvegi og samhliða gjöf klópídógrels getur það aukið blæðingahættu. Náttúrulyfið ginkgo getur aukið blæðingahættu.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með maga- eða skeifugarnarsár
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú hafir blæðingartilhneigingu
  • þú takir einhver önnur lyf
  • skurðaðgerð eða aðgerð hjá tannlækni sé væntanleg

Meðganga:
Forðast skal notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Konur sem hafa barn á brjósti mega ekki nota lyfið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
5 mg á dag.

Akstur:
Lyfið hefur óveruleg áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.