Loperamide Medical Valley

Lyf sem draga úr þarmahreyfingum | Verðflokkur: G/0 | Lyfseðilsskylt. Heimilt er að selja takmarkað magn af lyfinu í lausasölu

Virkt innihaldsefni: Lóperamíð

Markaðsleyfishafi: Medical Valley | Skráð: 18. febrúar, 2021

Loperamide Medical Valley inniheldur virka efnið lóperamíð og er við niðurgangi. Það er skylt morfíni og öðrum lyfjum sem unnin eru úr ópíumvalmúa. Þessi efni eru kölluð ópíóíðar. Áhrif lóperamíðs eru bundin við meltingarveginn þar sem það hægir á þarmahreyfingum og eykur upptöku vatns og salta úr innihaldi þarma. Lóperamíð er notað við bráðum niðurgangi og við langvarandi niðurgangi og handa þeim sem eru með stóma eftir vissar maga- og þarmaaðgerðir, sem og þeim sem eiga í erfiðleikum með að halda hægðum. Lyfið hentar síður við niðurgangi vegna sýkingar nema sýklalyf séu gefin því samtímis. Ef ekki aukast líkur á því að sýkingin berist í blóðið. Ólíkt öðrum ópíóíðum hefur lóperamíð lítil sem engin verkjastillandi, hóstastillandi eða öndunarbælandi áhrif. Ávanahætta er hverfandi. Aukaverkanir lóperamíðs eru sjaldgæfar og flestar bundnar við meltingarveginn.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur

Venjulegar skammtastærðir:
2-16 mg á dag. Byrjað er á 2 töflum ef niðurgangurinn hefur ekki stöðvast innan 2-3 klst má taka 1 töflu eftir hvern niðurgang. Hámarksskammtur eru 8 töflur á sólarhring. Töflurnar gleypist heilar með vatnsglasi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
1-3 klst. Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki innan 2 daga.

Verkunartími:
Innan klukkustunfar eftir stakan 4 mg skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Slepptu þeim skammti sem gleymdist. Haltu síðan áfram að taka lyfið eins og venjulega ef þess gerist þörf. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hætta má töku lyfsins þegar einkenni eru ekki lengur til staðar.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður eða barn hefur í ógáti tekið inn lyfið, skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Einkennin geta meðal annars verið hraður hjartsláttur, óreglulegur hjartsláttur, breytingar á hjartslætti, vöðvastirðleiki, ósamhæfðar hreyfingar, drungi, erfiðleikar við þvaglát eða mæði.

Langtímanotkun:
Lyfið er sjaldan notað í langtímameðferð. Langtímanotkun er þó án vandkvæða.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru hægðatregða, kviðverkir og ógleði.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Höfuðverkur, svimi          
Mikil hægðatregða, þaninn kviður      
Munnþurrkur          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Vindgangur          
Þvagtregða          

Milliverkanir

Náttúrulyfin Jóhannesarjurt og valeriana geta haft áhrif á virkni lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með ristilbólgu
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með háan hita eða blóðugar hægðir

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og notkun því ekki ráðlögð.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið svima og sleni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Hafðu samband við lækni ef þú ert enn með niðurgang eftir inntöku lyfsins í tvo daga.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.