Colrefuz

Þvagsýrugigtarlyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Colchicin

Markaðsleyfishafi: Teva B.V. | Skráð: 1. október, 2015

Virka innihaldsefnið í Colrefuz töflum er colchicin. Lyfið er til meðferðar gegn þvagsýrugigtarköstum hjá fullorðnum. Þær eru einnig notaðar til að hindra bráð þvagsýrugigtarköst hjá fullorðnum þegar meðferð er hafin með öðrum lyfjum svo sem allópúrínóli, próbenecíði og súlfínpýrazóni.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Skammtar eru breytilegir eftir því hvort verið er að meðhöndla bráð þvagsýrugigtarköst eða í fyrirbyggjandi tilgangi.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Greipaldinsafi getur aukið magn colchicins í blóðinu. Því skalt þú ekki drekka greipaldinsafa á meðan þú tekur Colrefuz töflur.

Geymsla:
Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Ef skammtur gleymist:
Ef gleymist að taka skammt skaltu taka annan um leið og þú manst eftir því. Ef næstum er komið að næsta skammti skal ekki taka skammtinn sem gleymdist. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp töflu sem gleymst hefur að taka. Ekki taka Colrefuz töflur með styttra millibili en læknirinn ávísaði.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef þú tekur fleiri Colrefuz töflur en þú átt að gera skaltu strax hafa samband við lækninn, bráðamóttöku næsta sjúkrahúss eða eitrunarmiðstöð Landspítalans í síma 543 2222. Hafðu þennan fylgiseðil og allar Colrefuz töflur sem eftir eru meðferðis.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hiti, hálsbólga, marblettir eða blæðingar undir húð      
Ofnæmisviðbrögð, útbrot, kláði og öndunarerfiðleikar      
Ógleði, uppköst, niðurgangur, kviðverkir og minnkuð matarlyst      

Milliverkanir

Greipaldinsafi getur aukið magn colchicins í blóðinu. Því skalt þú ekki drekka greipaldinsafa á meðan þú tekur Colrefuz töflur.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með alvarlega skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi

Meðganga:
Við meðgöngu, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð má ekki taka þetta lyf. Ef þú ert kona á barneignaraldri mátt þú ekki taka þetta lyf nema þú notir örugga getnaðarvörn.

Brjóstagjöf:
Colchicin berst í brjóstamjólk. Ef þú ert með barn á brjósti mátt þú ekki taka þetta lyf.

Eldra fólk:
Gæta skal varúðar við notkun.

Akstur:
Hafa skal möguleika á svefnhöfga og sundli í huga. Ef þú finnur fyrir áhrifum skalt þú ekki aka eða stjórna vélum.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.