ibuxin rapid

Bólgueyðandi lyf og gigtarlyf | Verðflokkur: 0 | Lausasölulyf

Virkt innihaldsefni: Íbúprófen

Markaðsleyfishafi: Ratiopharm | Skráð: 1. september, 2012

ibuxin rapid er bólgueyðandi lyf með verkjastillandi og hitalækkandi verkun. Virka efnið íbúprófen dregur úr myndun prostaglandínefna í líkamanum, en þau valda meðal annars bólgumyndun. ibuxin rapid er notað við vægum og meðalmiklum verkjum eins og höfuðverk, tíðaverk, tannpínu og hita og verkjum sem fylgja kvefi. Lyfið er líka notað við mígreniköstum. liðagigt, slitgigt, tíðaverkjum, tannpínu, höfuðverk og sem verkjalyf eftir minni háttar aðgerðir. Lyfið er einnig notað til að lækka hita hjá börnum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir: 200-400 mg í senn með a.m.k. 6 klst. millibili, mest 1.200 mg á dag. Börn, þyngri en 20 kg: Allt að 7-10 mg á hvert kg líkamsþyngdar í senn, allt að 3svar á dag. Töflurnar takist inn með vatnsglasi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Áhrif á höfuðverk koma fram á 15 mín. Áhrif á gigt koma fram eftir u.þ.b. eina viku.

Verkunartími:
Misjafn eftir ástandi sjúklings.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við eða undir stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Lyfið er venjulega tekið við tilfallandi verkjum. Hætta má töku þess þegar ekki gerist lengur þörf fyrir það.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skaltu hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Lyfið er ætlað til skammtímameðferðar.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru meltingaróþægindi og niðurgangur. Langtíma notkun eykur líkur á aukaverkunum.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Brjóstsviði          
Gula          
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Kviðverkir, meltingartruflanir, hægðatregða          
Ógleði, niðurgangur, magaóþægindi          
Svartar eða blóðugar hægðir, blóð í þvagi        
Uppköst          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Vindgangur          

Milliverkanir

Náttúrulyfið ginkgo getur aukið blæðingahættu.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
 • þú sért með astma
 • þú sért með bólgusjúkdóm í þörmum
 • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
 • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
 • þú sért með maga- eða skeifugarnarsár
 • þú sért með of háan blóðþrýsting
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með rauða úlfa (lupus)
 • þú takir einhver önnur lyf
 • þú sért með ofnæmi fyrir öðrum bólgueyðandi lyfjum

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur. Ekki má taka lyfið á síðustu mánuðum meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum sem eru innan við 20 kg á þyngd.

Eldra fólk:
Aldraðir eru viðkvæmari fyrir aukaverkunum lyfsins.

Akstur:
Lyfið hefur almennt ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Getur aukið ertandi áhrif lyfsins á magaslímhúð.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.