Medikinet CR

Örvandi lyf og lyf sem efla heilastarfsemi | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Metýlfenídat

Markaðsleyfishafi: Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG | Skráð: 1. janúar, 2015

Metýlfenídat, virka efnið í Medikinet CR, er örvandi lyf skylt amfetamíni. Áhrif þess eru fyrst og fremst á miðtaugakerfið þar sem það eykur athygli, einbeitingu og sjálfstraust, en minnkar þreytutilfinningu. Vellíðan og aukin afköst fylgja oft töku lyfsins. Metýlfenídat er oftast notað við athyglisbresti með ofvirkni (ADHD) hjá börnum og fullorðnum, en þar sem það eykur einbeitingu og athygli getur það auðveldað ofvirkum einstaklingum nám og samskipti við aðra. Ef stórir skammtar eru teknir eða ef lyfið er tekið í langan tíma fylgir oft depurð og þreyta þegar töku lyfsins er hætt. Lyfið getur dregið úr matarlyst og valdið þyngdartapi. Þetta getur haft áhrif á vöxt barna sem taka lyfið lengi.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Hylki til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Börn: 5-60 mg á dag, tekið inn að morgni. Fullorðnir: 10-80 mg á dag, skipt í 2 skammta, að morgni og um hádegi. Hylkin gleypist heil með eða eftir máltíð. Hylkin má opna og dreifa innihaldinu yfir mat. Má hvorki tyggja þau né mylja.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Innan 1 klst.

Verkunartími:
Um það bil 8 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Koffein getur aukið örvandi áhrif lyfsins. Ekki neyta koffeins á meðan lyfið er tekið.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita og til varnar gegn raka þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Ef þú eða barnið þitt gleymir skammti á að bíða með að taka lyfið þar til komið er að næsta skammti. Ekki taka tvo skammta í einu. Lyfið getur valdið svefntruflunum sé það tekið seinni hluta dags eða að kvöldi.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Fylgjast þarf náið með einstaklinum sem hætta meðferð með Medikinet CR þar sem dulið þunglindi og langvinn ofvirkni geta komið í ljós.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið tekinn, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Láttu vita hversu mikið var tekið af lyfinu. Ef vart verður við einkenni eins og mjög hraðan eða óreglulegan hjartslátt, hjartsláttarónot, verk fyrir brjósti, háan hita eða krampa skal leita neyðarhjálpar þegar í stað.

Langtímanotkun:
Fylgjast skal reglulega með ávinningi meðferðarinnar, vexti og matarlyst barna, geðheilsu og ástandi hjarta og æða. Venjulega er hægt að stöðva meðferð við eða eftir kynþroska. Þol getur myndast við áhrifum lyfsins. Ef læknir ákveður að meðferð skal vera lengur en 1 ár þá er meðferð yfirleitt stöðvuð að minnsta kosti 1 sinni á ári í stuttan tíma, t.d. þegar frí eru í skólum, til að meta hvort enn sé þörf á lyfinu.


Aukaverkanir

Algengar aukaverkanir eru yfirleitt vægar og hverfa oftast nær eftir nokkurra daga meðferð. Taugaveiklun og svefnleysi kemur stundum fyrir í upphafi meðferðar. Ef þetta hverfur ekki má vera að læknirinn minnki skammtinn eða breyti hvenær lyfið er tekið inn.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Blóð í þvagi        
Gula          
Hiti, liðverkir, hárlos          
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Hjartsláttartruflanir, hraður hjartsláttur          
Hreyfitruflanir          
Höfuðverkur, syfja, munnþurrkur          
Krampar        
Kvíði, óróleiki, taugaveiklun, þunglyndi        
Minnkuð matarlyst          
Munnþurrkur, sjóntruflanir          
Niðurgangur          
Ofvirkni eykst        
Ógleði, uppköst, kviðverkir, meltingartruflanir          
Svefnleysi, svefndrungi, sundl          
Útbrot og mikill kláði          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Hósti, verkur í koki, bólga í nefkoki          
Hár blóðþrýstingur          

Milliverkanir

Gæta verður varúðar ef metýlfenídat er gefið samtímis öðrum lyfjum sem hafa áhrif á miðtaugakerfið, svo sem geðdeyfðarlyfjum, flogaveikilyfjum og sefandi lyfjum. Athuga þarf skammtastærðir blóðþynnandi lyfja ef Medikinet CR er tekið þeim samtímis. Lyfið getur dregið úr verkun blóðþrýstingslækkandi lyfja. Ekki taka lyfið samhliða sýrubindnandi lyfjum og lyfjum sem minnka seytun sýru í magann.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
 • þú hafir einhvern tíma misnotað lyf eða áfengi
 • þú sért með gláku
 • þú sért með háan blóðþrýsting eða hjartasjúkdóm
 • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með ofvirkan skjaldkirtil
 • þú sért með Tourettes heilkenni
 • þú hafir fengið krampa eða sért með flogaveiki
 • þú takir einhver önnur lyf
 • þú þjáist af kvíða
 • þú eigir við önnur geðræn vandamál að stríða

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára.

Eldra fólk:
Lyfið er ekki ætlað 60 ára og eldri.

Akstur:
Lyfið getur valdið svima og þreytu. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Ekki drekka áfengi meðan á meðferð með lyfinu stendur. Áfengi eykur líkur á aukaverkunum og getur valdið því að þær verði verri.

Íþróttir:
Bannað í keppni.

Fíknarvandamál:
Medikinet CR getur verið vanabindandi. Ávanahætta er meiri eftir því sem skammtar eru stærri eða lyfið er notað í lengri tíma og hjá þeim sem hafa tilhneigingu til misnotkunar lyfja eða áfengis.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.