Navelbine

Æxlishemjandi lyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Vínorelbín

Markaðsleyfishafi: Pierre Fabre Pharma

Navelbine inniheldur virka efnið vínorelbín. Vínorelbín er frumu- og æxlishemjandi lyf og tilheyrir flokki lyfja sem kallast vinca-alkalóíðar. Það er notað við lungnakrabbameini sem ekki er af smáfrumugerð og langt gengnu brjóstakrabbameini þegar önnur meðferð á ekki við. Lyfið má eingöngu nota undir eftirliti læknis með sérfræðiþekkingu í krabbmeinslyfjameðferðum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Hylki til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Skammtar eru einstaklingsbundnir og háðir sjúkdómnum og líkamsþyngd. Hylkin skal gleypa með vatnsglasi og taka með mat. Hylkin má hvorki tyggja né sjúga.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Ekki að fullu þekkt.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekktur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum í kæli (2-8°C) þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Ekki taka skammtinn sem gleymdist. Láttu lækni alltaf vita ef skammtur gleymist.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Í öllum tilvikum skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð.

Langtímanotkun:
Árangur meðferðarinnar er metinn reglulega af lækni.


Aukaverkanir

Aukaverkanir eru yfirleitt skammtaháðar. Samtímis notkun annara lyfja sem hafa áhrif á beinmerginn geta valdið versnun aukaverkana.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hár eða lágur blóðþrýstingur        
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir    
Hjartabilun      
Hreyfitruflanir, höfuðverkur, sundl, breytt bragðskyn, aðrir taugakvillar        
Krampar      
Liðverkir, m.a. verkir í kjálka, vöðvaþrautir        
Mæði, hósti        
Ógleði, uppköst, niðurgangur, lystaleysi, munnbólga, hægðatregða, vélindabólga, kyngingarörðugleikar        
Sjóntruflanir        
Skalli, húðútbrot        
Skyntaugatruflanir        
Svefnleysi        
Sýkingar (í öndunarfærunum, þvagfærunum, meltingarfærunum)        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    
Þreyta, hiti, verkur, kuldahrollur        
Þvaglátstregða, aðrir þvagfærakvillar        
Þyngdarbreytingar        

Milliverkanir

Lyfi má ekki nota með bóluefni við gulusótt eða lifandi veikluðu bóluefni. Greipaldinsafi og Jóhannesarjurt geta haft áhrif á virkni lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú hafir nýlega fengið mikinn niðurgang eða uppköst
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með lifrarsjúkdóm
  • að hluti maga eða smáþarma hafi verið fjarlægður með skurðaðgerð
  • þú hafir nýlega fengið sýkingu
  • þú sért með slæma lungnastarfsemi

Meðganga:
Lyfið getur valdið fósturskaða. Ekki má nota lyfið á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Ekki má nota lyfið á meðan á brjóstagjöf stendur.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Ekki er vitað hvort lyfið hefur áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla. Ekki skal aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Áhrif áfengis á lyfið eru ekki að fullu þekkt.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Lyfið inniheldur etanól. Lyfið getur haft áhrif á erfðaefnið. Konur og karlar sem stunda kynlíf skulu nota örugga getnaðarvörn meðan á meðferð stendur og 6 mánuði fram yfir hana.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.