Suliqua

Sykursýkilyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Glargíninsúlín Lixisenatíð

Markaðsleyfishafi: Sanofi | Skráð: 11. janúar, 2017

Insúlín er hormón sem myndast í briskirtli. Það er nauðsynlegt til þess að sykur í blóði komist inn í frumur þar sem hann nýtist sem orkugjafi. Sykursýki orsakast af skorti á insúlíni (tegund I) eða minnkuðum áhrifum þess (tegund II). Eina meðferðin við sykursýki af tegund I er að gefa insúlín en það getur líka gagnast í vissum tilfellum af tegund II. Insúlín er til í mörgum lyfjaformum sem eru mismunandi langvirk. Suliqua inniheldur glargíninsúlín sem er breytt insúlín, mjög líkt mannainsúlíni. Glargíninsúlín hefur langvarandi og stöðuga blóðsykurslækkandi verkun og þannig næst betri stjórnun á sykursýkinni. Einnig inniheldur Suliqua lixisenatíð sem er GLP-1 viðtakaörvi. Það örvar insúlínseytingu þegar blóðsykur er hár en ekki þegar hann er innan eðlilegra marka og það takmarkar hættu á blóðsykursfalli. Inndæling lixisenatids fyrir máltíð hægir einnig á magatæmingu og því seinkar frásogi glúkósa úr fæðu og hann kemur seinna fram í blóðrás. Suliqua er ætlað til meðferðar hjá fullorðnum með ófullnægjandi stjórn á sykursýki af tegund 2, til þess að bæta blóðsykursstjórn, sem viðbót við mataræði og hreyfingu, til viðbótar við metformin með eða án SGLT2-hemla.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Stungulyf undir húð í áfylltum lyfjapenna.

Venjulegar skammtastærðir:
Skammtar eru einstaklingsbundnir.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Einstaklingsbundið.

Verkunartími:
Allt að 24 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Breytt mataræði og minnkuð sykurneysla er hluti af meðferð.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum, varið ljósi og á köldum stað (2-8°C) þar sem börn hvorki ná til né sjá. Geymsluþol lyfsins við stofuhita er 4 vikur. Lyfið má ekki frjósa.

Ef skammtur gleymist:
Ef skammtur af Suliqua gleymist þá á hann að vera gefinn með inndælingu innan einnar klukkustundar fyrir næstu máltíð.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafðu strax samband við lækni. Einkenni um lágan blóðsykur eru aukin svitamyndun, hungurtilfinning, hraður hjartsláttur, sjóntruflanir, sljóleiki, rugl, höfuðverkur, kuldatilfinning eða uppköst. Fylgið fyrirmælum læknis um viðbrögð við of lágum blóðsykri. Ef sjúklingur missir meðvitund skal leita neyðarhjálpar þegar í stað.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða. Æskilegt er að fylgjast vel með blóðsykri til þess að ná sem bestri stjórn á honum.


Aukaverkanir

Algengasta aukaverkunin er blóðsykursfall. Einkenni um lágan blóðsykur eru aukin svitamyndun, hungurtilfinning, hraður hjartsláttur, sjóntruflanir, sljóleiki, rugl, höfuðverkur, kuldatilfinning eða uppköst.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Erting á stungustað          
Of lágur blóðsykur          
Sundl          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Ógleði, niðurgangur, uppköst          

Milliverkanir

Vitað er að fjöldi lyfja hefur áhrif á efnaskipti glúkósa. Læknirinn verður því að taka tillit til hugsanlegra milliverkana og á hann ávallt að spyrja sjúklinga sína um öll lyf sem þeir nota.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með meltingarfærasjúkdóm

Meðganga:
Ekki er mælt með notkun Suliqua á meðgöngu eða hjá konum á barneignaraldri sem ekki nota getnaðarvarnir.

Brjóstagjöf:
Hætta skal brjóstagjöf á meðan meðferð með Suliqua stendur.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Skammtar eru einstaklingsbundnir.

Akstur:
Suliqua hefur ekki áhrif á aksturshæfni en ef merki eru um of lágan eða háan blóðsykur, eða sjóntruflanir, ætti ekki að stjórna ökutæki.

Áfengi:
Getur valdið lækkun og hækkun á blóðsykri. Sjúklingar sem nota insúlín ættu helst ekki að neyta áfengis en ef það er gert skal mæla blóðsykur oftar en venjulega.

Íþróttir:
Bannað í og utan keppni. Hægt er að sækja um undanþágu til Undanþágunefndar Lyfjaráðs ÍSÍ.

Annað:
Gott er að skipta stöðugt um stungustað til þess að minnka líkur á breytingum í húð svo sem hnúða undir húðinni. Það getur verið að insúlínið virki ekki mjög vel ef þú sprautar því í hnúðótt svæði. Ef núverandi stungusvæði er hnúðótt skaltu hafa samband við lækninn áður en breytt er um stungusvæði. Læknirinn gæti sagt þér að fylgjast nánar með gildum blóðsykurs og aðlaga insúlínskammtinn eða skammtinn af öðrum sykursýkislyfjum sem þú notar.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.