Ramíl

Lyf með verkun á renínangíótensín-kerfið | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Ramipríl

Markaðsleyfishafi: Teva B.V. | Skráð: 1. ágúst, 2005

Ramíl, sem inniheldur virka efnið ramipríl, tilheyrir flokki lyfja sem kallast ACE-hemlar. Lyf í honum hamla myndun angíótensíns II, en það er eitt öflugasta æðaþrengjandi efni í líkamanum. Auk æðaþrengjandi áhrifa minnkar angíótensín II útskilnað vatns í nýrum, við það eykst rúmmál blóðs og stuðlar þannig enn frekar að hækkun blóðþrýstings. Lyfin hindra líka niðurbrot æðavíkkandi efnis í líkamanum, bradýkíníns. Ramíl er notað við háþrýstingi og til þess að minnka álag á hjartað hjá sjúklingum með hjartabilun. Þvagræsilyf eru oft gefin samtímis ramipríli, sérstaklega þegar lyfið er gefið við hjartabilun. Ramíl er einnig notað eftir bráða kransæðastíflu þegar hjartabilun er fyrir hendi og við nýrnakvilla hjá sjúklingum með eða án sykursýki. Lyfið hægir á skerðingu nýrnastarfseminnar og seinkar nýrnabilun.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
2,5-10 mg einu sinni á dag. Töflurnar gleypist heilar með vatnsglasi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
1-2 klst. Hámarksáhrif koma fram eftir 3-6 klst.

Verkunartími:
A.m.k. 24 klst. við venjulega skammta.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ástand getur versnað þegar töku lyfsins er hætt. Æskilegast er að minnka skammta smám saman en að hætta skyndilega. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Meðal algengustu aukaverkana lyfsins eru hósti, svimi og höfuðverkur.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula          
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Hjartsláttartruflanir, hraður hjartsláttur        
Hósti          
Höfuðverkur, svimi          
Lágur blóðþrýstingur          
Mæði        
Uppköst, niðurgangur          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Þvagtregða          

Milliverkanir

Ramipríl getur dregið úr kalíumtapi af völdum þvagræsilyfja. Fylgjast ætti vel með kalíumþéttni í blóði hjá sjúklingum sem fá kalíumsparandi þvagræsilyf eða láta þá taka kalíum aukalega. Samtímis notkun blóðþrýstingslækkandi lyfja, t.d. beta-blokka, getur aukið blóðþrýstingslækkandi áhrif ramipríls. Ramipríl getur aukið blóðsykurlækkandi áhrif insúlíns og sykursýkilyfja til inntöku.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með lágan blóðþrýsting eða blóðrásartruflanir
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með sykursýki
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með röskun á blóðhag

Meðganga:
Lyfið eykur líkur á fósturskaða og má alls ekki taka á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Konur með barn á brjósti eiga ekki að nota lyfið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið svima og þar með haft áhrif á aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Áfengi getur haft óæskileg áhrif á blóðþrýsting og hjartsláttarhraða, og aukið líkur á aukaverkunum lyfsins. Ekki er æskilegt að neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.