Relpax

Mígrenilyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Eletriptan

Markaðsleyfishafi: Pfizer | Skráð: 1. október, 2001

Relpax er notað í bráðri meðferð á höfuðverk af völdum mígrenikasta, með eða án fyrirboða. Eletriptan, virka efnið í lyfinu, virkar sérhæft á serótónínviðtaka í heilanum, en það dregur saman vissar æðar í heilanum. Víkkun sömu æða er meðal annars talin vera ein orsök mígrenis. Sýnt hefur verið fram á það að sé eletriptan tekið meðan á fyrirboðaeinkennum stendur kemur það ekki í veg fyrir höfuðverk. Þess vegna ætti aðeins að taka lyfið eftir að mígrenihöfuðverkurinn byrjar. Ekki skal taka lyfið fyrirbyggjandi við mígreni.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Ráðlagður dagskammtur er 40 mg, sem skal taka við fyrstu einkenni um verk. Taka má annan skammt ef einkenni koma aftur fram innan 24ra klst. en þó ekki innan 2ja klst. frá upphafsskammti. Heildarskammtur yfir daginn má ekki vera stærri en 80 mg og ekki skal taka lyfið oftar en 2svar á sólarhring. Töflurnar gleypist heilar með vatnsglasi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Verkun lyfsins kemur skjótt fram.

Verkunartími:
Lyfið hefur hámarksáhrif eftir 1½ klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Lyfið er aðeins tekið við mígreniverkjum, ekki að staðaldri.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Lyfið er aðeins tekið á meðan mígreniverkur er að ganga yfir.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru mjög stórir skammtar eða vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Eletriptan er ekki notað að staðaldri, aðeins til þess að slá á mígreniköst.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Bakverkur eða vöðvaverkur          
Gula          
Hitakóf, svitamyndun          
Hjartsláttartruflanir, hraður hjartsláttur        
Höfuðverkur, svimi, skyntruflanir          
Kviðverkir, meltingartruflanir          
Munnþurrkur          
Ógleði, sundl          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Verkur fyrir brjósti, bólga í koki          
Þróttleysi, svefnhöfgi          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk. Forðast skal brjóstagjöf í sólarhring eftir að lyfið er notað.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Lyfið er ekki ætlað fólki eldra en 65 ára.

Akstur:
Lyfið getur valdið syfju eða svima. Ekki aka bíl fyrr en áhrif lyfsins eru liðin hjá.

Áfengi:
Getur aukið sljóvgandi aukaverkanir lyfsins. Áfengi getur auk þess komið mígrenikasti af stað hjá sumum sjúklingum.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.