Maxalt Smelt

Mígrenilyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Rizatriptan

Markaðsleyfishafi: N. V. Organon | Skráð: 1. mars, 1999

Maxalt Smelt er mígrenilyf. Verkirnir sem fylgja mígreni eru taldir stafa af víkkun slagæða í höfði. Rizatriptan, virka efni lyfsins, hefur sérhæfð áhrif á þessar æðar og veldur því að þær dragast saman. Lyfið er notað við mígreniköstum, með eða án fyrirboða. Hins vegar á ekki að nota það sem fyrirbyggjandi meðferð við mígreni. Lyfið skal aðeins nota þegar greining á mígreni hefur verið staðfest og aðrir hugsanlega alvarlegir sjúkdómar hafa verið útilokaðir.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Munnlausnartöflur og frostþurrkaðar töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Ráðlagður dagskammtur er 10 mg, sem skal taka við fyrstu einkenni um verk. Taka má annan skammt ef einkenni koma aftur fram innan 24ra klst. en þó ekki innan 2ja klst. frá upphafsskammti. Heildarskammtur yfir daginn má ekki vera stærri en 20 mg og ekki skal taka lyfið oftar en 2svar á sólarhring. Töflurnar leysast upp á tungunni og er kyngt með munnvatni.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Verkun getur komið fram innan 30 mín.

Verkunartími:
Hámarksverkun næst eftir 1-1½ klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum og upprunalegum umbúðum, varið raka, við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Lyfið er aðeins tekið við mígreniverkjum, ekki að staðaldri.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Lyfið er aðeins tekið á meðan mígreniverkur er að ganga yfir.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulegir ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða vart verður við óvenjuleg einkenni skal strax hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Rizatriptan er ekki notað að staðaldri, aðeins til þess að slá á mígreniköst.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru svimi, syfja og þreyta. Sum einkenni geta verið hluti af mígrenikastinu.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Háþrýstingur          
Hitakóf, svitamyndun          
Hjartsláttartruflanir, hraður hjartsláttur        
Höfuðverkur, skjálfti          
Krampar          
Munnþurrkur, breytt húðskyn          
Náladofi          
Ógleði, uppköst, niðurgangur          
Staðbundin þyngsli eða spenna          
Svimi, syfja, þreyta          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Andþrengsli, óþægindi í koki        
Verkur í kvið eða brjóstholi          
Minnkuð andleg skerpa          

Milliverkanir

Varasamt er að taka mígrenilyfið ergotamín samtímis rizatriptani. Rizatriptan má ekki taka innan 24ra klst. frá því að ergotamín er tekið. Ergotamín má ekki taka innan 6 klst. frá því að rizatriptan er tekið. Jóhannesarjurt getur magnað aukaverkanir lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með háan blóðþrýsting
  • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú hafir fengið hjartaáfall
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk. Forðast skal brjóstagjöf í sólarhring eftir að lyfið er notað.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Lyfið er ekki ætlað fólki eldra en 65 ára.

Akstur:
Lyfið getur valdið syfju og svima og því skert aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en áhrif lyfsins eru liðin hjá.

Áfengi:
Getur aukið sljóvgandi aukaverkanir lyfsins. Áfengi getur auk þess komið mígrenikasti af stað hjá sumum sjúklingum.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.