Contalgin Uno

Verkjalyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Morfín

Markaðsleyfishafi: Pfizer | Skráð: 1. maí, 1998

Morfín er sterkt verkjastillandi lyf. Lyfið hefur áhrif á miðtaugakerfið og hindrar það að sársaukaboð berist þangað. Verkjastillandi áhrif morfíns eru tiltölulega skammvinn, en til þess að fá fram lengri verkunartíma eru oft notuð lyfjaform þar sem lyfið losnar hægt á lengri tíma. Auk verkjastillandi áhrifa getur morfín dregið úr hósta og minnkað þarmahreyfingar. Ávanahætta af morfíni er mikil og sé lyfið notað til langs tíma myndast þol við áhrifum þess. Morfín er notað við miklum sársauka, til dæmis vegna krabbameins, skurðaðgerða eða mikilla áverka.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Forðahylki til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Skammtar eru einstaklingsbundnir og háðir aldri, því hversu miklir verkirnir eru og fyrri notkun verkjalyfja. Börn: Upphafsskammtur er 0,4-1,6 mg á hvert kg líkamsþyngdar á dag. Hylkin gleypist heil.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Innan við 4 klst.

Verkunartími:
Misjafn eftir einstaklingum. U.þ.b. 24 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu skammtinn sem fyrst og haltu síðan áfram að taka lyfið með sama millibili og áður frá þessum skammti. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ef ástæður eru ekki lengur til fyrir því að taka lyfið má hætta töku þess. Hafi lyfið verið tekið í langan tíma eða stórum skömmtum gætu komið fram fráhvarfseinkenni þegar töku þess er hætt. Hafðu samband við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafðu samband við lækni sem fyrst. Ef öndun er hæg eða óregluleg, eða ef meðvitund skerðist þarf að koma sjúklingi strax til læknis.

Langtímanotkun:
Þol myndast við áhrifum morfíns og því getur þurft að stækka skammta. Meiri hætta er á því að mynda ávana og fíkn sé lyfið tekið í langan tíma.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru ógleði, uppköst, hægða- og þvagtregða, sljóvgandi áhrif og víkkun sjáaldurs. Þol myndast að einhverju leyti við þessum aukaverkunum.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Ógleði, uppköst, hægðatregða          
Sjóntruflanir          
Sljóleiki, svimi          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Öndunarerfiðleikar        
Þvagtregða        

Milliverkanir

Lyfið eykur áhrif svefnlyfja. Náttúrulyfin Jóhannesarjurt og valeriana geta aukið sefandi áhrif lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með lungnasjúkdóm, svo sem astma eða berkjubólgu
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Lyfið getur haft áhrif á fóstur og/eða nýbura.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Morfín er almennt ekki gefið börnum. Minni skammtar eru notaðir.

Eldra fólk:
Auknar líkur eru á aukaverkunum, oftast eru minni skammtar notaðir.

Akstur:
Sjúklingar sem þurfa á morfíni að halda eru líklegast ekki í ástandi til að stjórna ökutækjum en lyfið sjálft hefur einnig sljóvgandi áhrif og skerðir aksturshæfni.

Áfengi:
Áfengi eykur sljóvgandi áhrif morfíns. Ekki neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Bannað í keppni.

Fíknarvandamál:
Contalgin Uno getur verið vanabindandi. Ávanahætta er meiri eftir því sem skammtar eru stærri eða lyfið er notað í lengri tíma og hjá þeim sem hafa tilhneigingu til misnotkunar lyfja eða áfengis.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.