Repaglinid Krka

Sykursýkilyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Repaglíníð

Markaðsleyfishafi: Lyfis | Skráð: 1. nóvember, 2011

Repaglinid Krka inniheldur virka efnið repaglíníð og er við sykursýki. Sykursýki stafar af skorti á insúlíni (tegund I, eða insúlínháð sykursýki) eða minnkuðum áhrifum þess (tegund II, eða insúlínóháð sykursýki). Insúlín er hormón sem myndast í briskirtli og þarf að vera til staðar í líkamanum til þess að sykur í blóði komist inn í frumur þar sem hann nýtist sem orkugjafi. Repaglíníð er notað við sykursýki af tegund II, en hefur ekki áhrif á insúlínháða sykursýki. Það er aðeins notað þegar breytt mataræði, megrun eða líkamsþjálfun nægir ekki til að hafa stjórn á blóðsykri. Verkunarmáti þess er að örva losun insúlíns frá briskirtli og lækka þar með blóðsykur. Repaglíníð er einnig hægt að nota samtímis metformíni (virka efnið í Glucophage)hjá sjúklingum með sykursýki af gerð II þegar viðunandi blóðsykursstjórn hefur ekki náðst með metformíni einu sér. Repaglíníð má gefa samtímis insúlíni, sjúklingum með sykursýki af gerð II, þegar nægur árangur hefur ekki náðst með súlfonýlúrealyfjum eða repaglíníði eingöngu. Skráð súlfónýlúrea lyf hér á landi eru glíbenklamíð (Daonil), glípízíð (Mindiab), glíklazíð (Diamicron) og glímepíríd (Amaryl, Glimeryl). Alvarlegar aukaverkanir af völdum repaglíníðs eru sjaldgæfar. Helsti galli lyfsins er sá að í stórum skömmtum getur það valdið of mikilli lækkun blóðsykurs, sem gæti reynst alvarlegt ástand. Óreglulegar máltíðir, mikil áreynsla og neysla áfengis auka hættuna á þessu.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
0,5-4 mg í senn allt að 4 sinnum á dag fyrir aðalmáltíðir. Töflurnar gleypist með vatnsglasi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Innan við 30 mín. Hámarks blóðþéttni næst innan 1 klst. eftir inntöku.

Verkunartími:
Innan við 4 klst. eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Breytt mataræði og minnkuð sykurneysla er hluti af meðferð.

Geymsla:
Geymist í lokuðum og upprunalegum umbúðum við stofuhita, varið ljósi, þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Slepptu þeim skammti sem gleymdist og haltu áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Sykursýki getur versnað þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafðu samband við lækni í öllum tilfellum. Ef sjúklingur missir meðvitund skal leita neyðarhjálpar þegar í stað.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða. Vegna sykursýkinnar er þó æskilegt að fylgjast reglulega með sykri í blóði eða þvagi. Einnig getur þurft að fylgjast með sjón og lifrar-, nýrna- og hjartastarfsemi.


Aukaverkanir

Lyfið getur valdið of mikilli lækkun á blóðsykri. Einkenni um lágan blóðsykur eru aukin svitamyndun, hungurtilfinning, hraður hjartsláttur, sjóntruflanir, sljóleiki, rugl, höfuðverkur, kuldatilfinning eða uppköst.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula          
Kviðverkir, niðurgangur          
Of lágur blóðsykur          
Sjóntruflanir          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

MAO-hemlar (geðdeyfðarlyf), ósértækir beta-blokkar og ACE-hemlar (hjartalyf), salisýlöt (verkjalyf), bólgueyðandi verkjalyf (NSAID), áfengi og vefaukandi sterar geta aukið blóðsykurslækkandi áhrif repaglíníðs. Getnaðarvarnarlyf til inntöku, tíazíð (þvagræsilyf), barksterar, skjaldkirtilshormón og adrenvirk lyf geta dregið úr blóðsykurslækkandi áhrifum repaglíníðs. Náttúrulyfið Jóhannesarjurt getur haft áhrif á virkni lyfsins. Þegar einstaklingar sem taka repaglíníð byrja eða hætta töku einhverra þessara efna þarf að fylgjast grannt með blóðsykurstjórn.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins fyrir 75 ára og eldri.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni en ef merki eru um of lágan blóðsykur ætti ekki að stjórna ökutæki.

Áfengi:
Getur valdið lækkun á blóðsykri. Einkenni um lækkaðan blóðsykur líkjast að sumu leyti áhrifum áfengis en það minnkar líkur á því að einkennin þekkist og að rétt sé brugðist við þeim. Sjúklingar sem nota lyfið ættu því ekki að neyta áfengis.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.