Zypadhera

Sefandi lyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Olanzapín

Markaðsleyfishafi: CHEPLAPHARM Registration GmbH | Skráð: 1. febrúar, 2010

Zypadhera, sem inniheldur virka efnið olanzapín, er sefandi lyf. Það tilheyrir nýlegum flokki sefandi lyfja sem eru efnafræðilega óskyld eldri sefandi lyfjum. Áhrif lyfsins á boðefnakerfi í heilanum eru nokkuð frábrugðin áhrifum eldri lyfjanna og það veldur síður aukaverkunum eins og hreyfitruflunum sem eru áberandi hjá eldri lyfjunum og takmarka notagildi þeirra. Lyfið er ætlað til viðhaldsmeðferðar við geðklofa í kjölfar bráðameðferðar með olanzapín töflum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Stungulyf í vöðva. Lyfið er eingöngu notað á sjúkrahúsum.

Venjulegar skammtastærðir:
150-405 mg í senn á 2-4 vikna fresti. Gefist af sérþjálfuðum heilbrigðisstarfsmanni. Lyfið er eingöngu afgreitt frá sjúkrahúsi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Verkun helst áfram í kjölfar bráðameðferðar með töflum.

Verkunartími:
Ekki þekktur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Lyfið getur valdið þyngdaraukningu og því er ráðlegt að neyta ekki orkuríkrar fæðu. Fæða hefur ekki áhrif á verkun lyfsins og því er að öðru leyti ekki þörf á breyttu mataræði.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lyfið má ekki geyma í kæli eða frjósa. Eftir blöndun skal nota það innan 24 klst.

Ef skammtur gleymist:
Hafðu samband við lækninn þinn sem fyrst.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Sjúkdómseinkenni geta aftur komið fram ef töku lyfsins hættir. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Fylgjast skal með sjúklingi í allt að 3 tíma eftir gjöf lyfsins til að bregðast við einkennum ofskömmtunar.

Langtímanotkun:
Olanzapín getur valdið síðkomnum hreyfitruflunum (tardive dyskinesia) og koma fram sem ósjálfráðar hreyfingar, oftast í andlitsvöðvum. Hættan á því að þessar hreyfitruflanir komi fram eykst eftir því sem lyfið er notað lengur. Olanzapín veldur síður þessum aukaverkunum en hin eldri sefandi lyf, t.d. halóperidól. Hreyfitruflanir geta orðið óafturkræfar, en oft ganga þær til baka á nokkrum mánuðum eftir að lyfjagjöf er hætt. Ungir sjúklingar fá síður þessar aukaverkanir og þær ganga frekar til baka hjá þeim eftir að lyfjagjöf hættir.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru svefnhöfgi og þyngdaraukning, sem koma fram hjá um 10% þeirra sjúklinga sem taka lyfið.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukin matarlyst, þyngdaraukning          
Bjúgur          
Brjóstastækkun karlmanna          
Gula          
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Hreyfitruflanir, parkinsonseinkenni          
Hækkun á blóðsykri          
Krampar        
Munnþurrkur, hægðatregða          
Svimi þegar staðið er upp          
Svimi, svefnhöfgi          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Verkir í fótum, nára eða fyrir brjósti      
Þróttleysi          
Þvagtregða        

Milliverkanir

Niðurbrot olanzapíns í líkama er hraðara hjá einstaklingum sem reykja en hjá þeim sem reykja ekki. Náttúrulyfið Jóhannesarjurt getur dregið úr virkni lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
 • þú sért með gláku eða hækkaðan augnþrýsting
 • þú sért með hjartasjúkdóm
 • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með parkinsonsveiki
 • þú sért með stækkaðan blöðruhálskirtil
 • þú sért með sykursýki
 • þú hafir fengið krampa eða sért með flogaveiki
 • þú reykir
 • þú takir einhver önnur lyf
 • þú sért með háa blóðfitu
 • þú sért með þarmalömun

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er almennt ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Lyfið er ekki ætlað eldra fólki en 75 ára.

Akstur:
Ekki skal aka bíl eftir gjöf lyfsins og það sem eftir lifir dags.

Áfengi:
Getur aukið sljóvgandi áhrif lyfsins. Ekki neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Lyfið má ekki gefa undir húð eða í æð.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.