Atomoxetine STADA

Örvandi lyf og lyf sem efla heilastarfsemi | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Atomoxetin

Markaðsleyfishafi: STADA Arzneimittel | Skráð: 1. ágúst, 2020

Atomoxetine er notað til að meðhöndla athyglisbrest með ofvirkni (ADHD) hjá börnum og fullorðnum. Lyfið er ekki notað eitt og sér heldur sem hluti af heildarmeðferð sem samanstendur yfirleitt af sálfræðimeðferð, fræðslu og félagslegri meðferð. Nákvæmur verkunarmáti lyfsins er ekki að fullu þekktur en áhrifa þess gætir fyrst og fremst í miðtaugakerfinu. Atomoxetin, virka efnið í lyfinu, eykur magn noradrenalíns í heila sem leiðir til þess að athygli eykst og hvatvísi minnkar. Lyfið er ekki örvandi.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Hylki til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Börn 6 ára og eldri og léttari en 70 kg: 0,5-1,2 mg á hvert kg líkamsþyngdar á dag. Börn þyngri en 70 kg og fullorðnir: 40-80 mg á dag. Hylkin gleypist í heilu lagi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Verkun kemur fram innan nokkurra vikna.

Verkunartími:
Einstaklingsbundinn, en að lágmarki 1 sólarhring.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafðu samband við lækni í öllum tilfellum. Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið tekinn, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal strax hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Langtímanotkun:
Mikilvægt er að læknir fylgist vel með meðferðinni, sérstaklega í upphafi meðferðar og þegar gerðar eru skammtabreytingar. Fylgjast skal vel með vexti, þroska og skapgerð barna.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Getuleysi, minnkuð kynhvöt, ristruflanir, sáðlátstruflanir        
Gula, dökklitað þvag og flensulík einkenni    
Hitakóf, aukin svitamyndun        
Hjartsláttarónot        
Krampar        
Kvef, flensulík einkenni, höfuðverkur        
Kviðverkir, hægðatregða, meltingartruflanir, vindgangur        
Ljósopsstækkun        
Minnkuð matarlyst, þyngdartap        
Munnþurrkur        
Ógleði, uppköst        
Sjálfsvígstengdir atburðir, árásargirni      
Sundl, svefntruflanir, þreyta        
Tíðatruflanir        
Tilfinningasveiflur        
Útbrot, kláði        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    
Þvagtregða        

Milliverkanir

Lyfið skal nota með varúð samhliða blóðþrýstingslyfjum og lyfjum sem geta lækkað krampaþröskuld. Ekki má hefja meðferð með Atomoxetine innan 2ja vikna frá lokum meðferðar með Aurorix og ekki má hefja meðferð með Aurorix innan 2ja vikna frá lokum meðferðar með Atomoxetine.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með gláku
  • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með flogaveiki eða hafir fengið flog
  • þú sért með háan eða lágan blóðþrýsting

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára.

Eldra fólk:
Lyfið er ekki ætlað eldra fólki.

Akstur:
Lyfið getur valdið þreytu. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Ekki neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.