Dexavit

Barksterar | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Dexametasón

Markaðsleyfishafi: Vital Pharma Nordic | Skráð: 1. mars, 2019

Dexavit inniheldur virka innihaldsefnið dexametasón sem tilheyrir flokki lyfja sem kallast barksterar. Lyfið bælir myndun efna sem framkalla bólgur og virkja ónæmiskerfið, og hefur almennt sömu áhrif og svokallaðir sykursterar sem myndast í nýrnaberki. Dexavit er notað í bráðatilvikum þegar ekki er unnt að nota dexametasón til inntöku. Lyfið er gefið við sjúkdómum sem valda miklum eða langvarandi bólgum og geta skemmt vefi líkamans með tímanum. Sjúkdómar sem valda þessum einkennum eru t.d. gigtsjúkdómar og húðsjúkdómar. Unnt er að notað dexametasón í meðferð í tengslum við krabbameinssjúkdóma til að koma í veg fyrir ógleði og uppköst í meðferð með frumhemjandi lyfjum og við ógleði eftir skurðaðgerð. Dexametasón er einnig notað við heilabjúg og bólgu í heila vegna heilaæxlis og við alvarlegum smitsjúkdómum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Hægt innrennsli í bláæð. Stungulyf í bláæð, vöðva, liði og íferð.

Venjulegar skammtastærðir:
Gjöf í æð eða vöðva: Skammtar eru mjög breytilegar eftir ábendingum. Allt frá 0,5 mg - 60 mg á dag. Gjöf í liði og indæling í íferð: 0,4 mg - 6 mg. Börn: Að hámarki 16 mg á dag skipt í 3-4 skammta. Gæti þurft stærri skammta við alvarlegri kvillum.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Lyfið byrjar fljótt að virka en misjafnt er hve langan tíma þar til að einkenni sjúkdóms byrja að hjaðna.

Verkunartími:
Breytilegur. Getur verið nokkrir dagar.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Mælt er með nægjanlegri neyslu á kalki og D-vítamíni á meðan meðferð stendur. Sérstaklega ef notaðir eru stórir skammtar til lengri tíma.

Geymsla:
Geymist við herbergishita, í upprunarlegum umbúðum til varnar gegn ljósi þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni. Ef meðferð er hætt eftir nokkurra daga notkun á að draga smám saman úr skömmtum.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Langtímanotkun:
Aukaverkanir eru tíðari eftir því sem lyfið er tekið í hærri skömmtum og lengur. Auk þess getur langtímanotkun leitt til vaxtarstöðvunar hjá börnum, sykursýki, gláku og beinþynningar. Skömmtum er haldið í lágmarki til að draga úr líkum á þessum áhrifum.


Aukaverkanir

Þrátt fyrir víðtæk áhrif dexametasóns í líkamanum er lítil hætta á aukaverkunum þegar lyfið er notað í skamman tíma, jafnvel þótt stórir skammtar séu notaðir. Hættan eykst við langvarandi meðhöndlun.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Beinþynning          
Bjúgur, hækkaður blóðþrýstingur          
Fitusöfnun í andliti og á bol          
Skapgerðarbreytingar          
Svartar eða blóðugar hægðir, blóð í þvagi        
Sýkingar og sár gróa hægar          
Sykursýki versnar og dulin sykursýki getur brotist fram          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Vaxtarhömlun hjá börnum          
Vöðva- og húðrýrnun          
Verkir, almenn vanlíðan, hiti        
Mæði, þreyta, máttleysi, þroti í fótum, hraður eða óreglulegur hjartsláttur, hósti, lystarleysi og ógleði        
Höfuðverkur, ógleði, uppköst, verkur bak við augu og sjóntruflanir        

Milliverkanir

Dexametasón getur haft áhrif á virkni annarra lyfja, t.d. flogaveikilyf, getnaðarvarnarlyf, bólgueyðandi gigtarlyf, lyf við sykursýki, lyf við gláku, ýmis hjartalyf, þvagræsislyf, lyf við malaríu, hægðalosandi lyf og önnur ónæmisbælandi lyf. Bólusetningar og ónæmisaðgerðir ætti að forðast samhliða meðferð á barksterum í háum skömmtum. Barksterar geta valdið blóðsykurshækkun og getur því þurft að leiðrétta skammta sykursýkislyfja.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
 • þú sért með gláku eða hækkaðan augnþrýsting
 • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með vanvirkan skjaldkirtil
 • þú sért með vöðvaslensfár (myasthenia gravis)
 • þú hafir einhvern tíma átt við geðræn vandamál að stríða
 • þú takir einhver önnur lyf
 • þú hafir nýlega verið bólusettur
 • þú sért með ómeðhöndlaða sýkingu
 • þú sért með ómeðhöndlaðan sjúkdóm, t.d. magasár, háþrýsting, sykursýki eða beinþynningu

Meðganga:
Aðeins má nota lyfið á meðgöngu ef augljósa nauðsyn ber til.

Brjóstagjöf:
Eingöngu má nota Dexavit eins og læknirinn hefur mælt fyrir um og undir ströngu eftirliti.

Börn:
Skammtar eru einstaklingsbundnir og háðir líkamsþyngd og sjúkdómi.

Eldra fólk:
Meiri líkur eru á aukaverkunum. Minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Getur aukið líkur á myndun magasárs. Haltu neyslu áfengis í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Bannað í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.