Fiasp

Sykursýkilyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Aspartinsúlín

Markaðsleyfishafi: Novo Nordisk | Skráð: 1. júlí, 2018

Insúlín er hormón sem myndast í briskirtli. Það er nauðsynlegt til þess að sykur í blóði komist inn í frumur þar sem hann nýtist sem orkugjafi. Sykursýki orsakast af skorti á insúlíni (tegund I) eða minnkuðum áhrifum þess (tegund II). Eina meðferðin við sykursýki af tegund I er að gefa insúlín en það getur líka gagnast í vissum tilfellum af tegund II. Insúlín er til í mörgum lyfjaformum sem eru mismunandi langvirk. Fiasp inniheldur skjótvirkt insúlín sem er tekið inn með máltíðum og tekur enn styttri tíma en NovoRapid að byrja að virka


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Stungulyf undir húð.

Venjulegar skammtastærðir:
Skammtar eru einstaklingsbundnir. Gefið um leið og máltíð hefst eða að mesta lagi 20 mínútum fyrir máltið.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Um það bil 2,5 mínúta.

Verkunartími:
3-5 klst. en hámarksáhrif varir í 1-3 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Breytt mataræði og minnkuð sykurneysla er hluti af meðferð.

Geymsla:
Fyrir notkun geymist lyfið í lokuðum umbúðum, varið ljósi og á köldum stað (2-8°C) þar sem börn hvorki ná til né sjá. Eftir fyrstu notkun er geymsluþol lyfsins 4 vikur og skal geyma við herbergishita. Geymið lyfið í ytri umbúðum/með hlífðarhettu til varnar gegn ljósi. Ekki má setja lyfið aftur í kæli og lyfið má aldrei frjósa.

Ef skammtur gleymist:
Hafðu samband við lækni. Misjafnt eftir einstaklingum hvaða viðbrögð eiga við.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Alls ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni. Insúlínmeðferð við insúlínháðri sykursýki er ævilöng.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafðu strax samband við lækni. Einkenni um lágan blóðsykur eru aukin svitamyndun, hungurtilfinning, hraður hjartsláttur, sjóntruflanir, sljóleiki, rugl, höfuðverkur, kuldatilfinning eða uppköst. Fylgið fyrirmælum læknis um viðbrögð við of lágum blóðsykri. Mælt er með því að hafa alltaf þrúgusykur eða eitthvað annað sætt ávalt meðferðis. Ef sjúklingur missir meðvitund skal leita neyðarhjálpar þegar í stað og kalla á lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða. Æskilegt er að fylgjast vel með blóðsykri til þess að ná sem bestri stjórn á honum. Insúlín er notað ævilangt við insúlínháðri sykursýki.


Aukaverkanir

Aukaverkanir eru í heild sjaldgæfar. Nokkuð algengt er þó að blóðsykur lækki of mikið, en um 5-10% sjúklinga fá of lágan blóðsykur einu sinni eða oftar á hverju ári. Einkenni um lágan blóðsykur eru aukin svitamyndun, hungurtilfinning, hraður hjartsláttur, sjóntruflanir, sljóleiki, rugl, höfuðverkur, kuldatilfinning eða uppköst.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Erting á stungustað          
Of lágur blóðsykur          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Yfirlið eða krampar        

Milliverkanir

Vitað er að fjöldi lyfja hefur áhrif á efnaskipti glúkósu. Læknirinn verður því að taka tillit til hugsanlegra milliverkana og á hann ávallt að spyrja sjúklinga sína um öll lyf sem þeir nota. Náttúrulyfið ginkgo getur haft áhrif á virkni insúlíns.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með of- eða vanvirkan skjaldkirtil
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Insúlín hefur ekki áhrif á fóstur en lítil stjórn á blóðsykri getur skaðað fóstrið. Fylgjast þarf nákvæmlega með blóðsykri meðan á meðgöngu stendur.

Brjóstagjöf:
Oft þarf að breyta skömmtum lyfsins á meðan móðir er með barn á brjósti.

Börn:
Minni skammtar eru notaðir. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 1. árs.

Eldra fólk:
Skammtar eru einstaklingsbundnir.

Akstur:
Insúlín hefur ekki áhrif á aksturshæfni en ef merki eru um of lágan blóðsykur ætti ekki að stjórna ökutæki.

Áfengi:
Insúlínþörf getur breyst með áfengi þar sem blóðsykurinn getur ýmist hækkað eða lækkað. Einkenni um lækkaðan blóðsykur líkjast að sumu leyti áhrifum áfengis. Það minnkar líkur á því að einkennin þekkist og að rétt sé brugðist við þeim. Sjúklingar sem nota insúlín ættu því helst ekki að neyta áfengis eða fylgjast með blóðsykrinum oftar en ella.

Íþróttir:
Bannað í og utan keppni. Hægt er að sækja um undanþágu til Undanþágunefndar Lyfjaráðs ÍSÍ.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.